ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ စနစ္သစ္

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ လာေရာက္စံုစမ္းသူမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခု၌ ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခုတြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ထူးျခားခ်က္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခဲြ)သို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တကၠ သိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနထုိင္ရာ (သို႔မဟုတ္)မိမိ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိသည့္ စာစစ္ဌာနရွိရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သတ္မွတ္တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေပးထား သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနတြင္ လက္မခံဘဲ တကၠသိုလ္မ်ား၌ လက္ခံသည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရျခင္းအဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုရွိေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာခုိင္က ဆုိသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားလက္ခံတဲ့အပုိင္းေတြ၊ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္တဲ့ စနစ္ေတြကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္ရေတာ့မွာ။ အဲဒီအတြက္ တစ္ႏွစ္ခ်င္း၊ တစ္ဆင့္ခ်င္းသူတုိ႔ကို အေတြ႕အ ႀကံဳရေအာင္ လုပ္ေပးတာ’’ဟု ဦးေစာခုိင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ေကာင္တာမ်ားခဲြကာ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္မ်ားကို လက္ခံေပးေနသည့္အျပင္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအ တြက္ ေကာင္တာဖြင့္လွစ္ေပးထား သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းႏုိင္ ရန္ ေကာင္တာမ်ားအနီး၌ အခန္း မ်ားစီစဥ္ေပးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမရွိေစရန္ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပးေနသည္။

‘‘ေလွ်ာက္လႊာကို ကိုယ္စာ ေမးပဲြေအာင္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေကာင္တာမွာေပးခဲ့႐ုံပဲ။ တျခားတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေအာင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားက ရန္ကုန္ေရာက္ေနတယ္ဆုိလည္း တျခားတုိင္းအတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ေကာင္တာမွာ တင္ခဲ့လို႔ရတယ္’’ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဌာန လက္ေထာက္ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္အဆက္ဆက္က တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခဲြ)သို႔ လူကိုယ္တုိင္ (သို႔မဟုတ္) စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရရာ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမႈ၊ ၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြး ခ်ယ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားက လက္ခံသင္ ၾကားေပးရသည္။


ယခုႏွစ္ စနစ္သစ္တြင္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ား၌လည္း ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တြင္ တကၠသိုလ္၏စီမံခန္႔ခဲြေရးကုိ တကၠသိုလ္ေကာင္စီက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာ ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္ လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းဥပေဒအ ရ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ မိမိတကၠသိုလ္အလုိက္ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ ေရးဆဲြကာ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အ၀၀ကို ကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာင္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားလက္ခံမႈ၊ ၀င္ခြင့္စိစစ္မႈတုိ႔ကို ကိုယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေလ့အ က်င့္ရေစရန္ ယခုႏွစ္ကစကာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ  မ်ားကို တကၠသိုလ္ ၁၇ ခုတြင္ လက္ခံေပးေနၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ား၌ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံ႐ုံတင္မကဘဲ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုပါ တကၠသိုလ္မ်ား ကို ကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပး မည္ဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာခိုင္က ဆိုသည္။

ႏွစ္စဥ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပဲြေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား ဦးေရသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိ ေနၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္လက္ခံရန္ တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္မ်ားက စီမံကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းေတြ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းသား ကို ကုိယ္တုိင္လက္ခံရမယ္။ အဲဒီ လက္ခံတဲ့အခ်ိန္က်မွ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲဆိုတာ မသိရင္ခက္ မယ္။ ဒီႏွစ္ဒီလိုစလက္ခံတာက Training လုပ္တဲ့သေဘာပဲ။ အစ ဆုိေတာ့ အခက္အခဲေလးေတြ ေတာ့ ရွိမယ္။ ဒီအခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လႊားႏုိင္တာနဲ႔ ေနာက္တ ကယ္လုပ္ရမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ေျပ လည္သြားမယ္’’ဟု  ဦးေအာင္စုိး က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခု တြင္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ ရာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမာ္ကြန္း ထိန္းအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ရွင္း လင္း ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားလက္ခံရာမွာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ဖုိ႔ အခုလိုတကၠသိုလ္ ၁၇ ခုမွာ ေလွ်ာက္ခြင့္ေပး တယ္ဆိုတာကို ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတာက ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ အခုထိ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒေတြ မ ေပၚလာေသးတာပဲ။ ဒါေတြအျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တကၠသိုလ္အလုိက္ ေက်ာင္းသားေရြး ခြင့္ေပးရေတာ့မွာ။ ဆယ္တန္းစာ ေမးပဲြ အမွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ကို ဆုံးျဖတ္ေနတာကို မျဖစ္သင့္ေတာ့တာ’’ဟု ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ ကထိ ကေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္မ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းပဋိညာဥ္မ်ားေရးဆဲြ ေနသည္မွာ ယခင္ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။ ပဋိညာဥ္ေရးဆဲြၿပီးမွသာ ယခုကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြရမွတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္ကို ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ စနစ္သစ္ကို ကူး ေျပာင္းမည္ျဖစ္ရာ ယင္းပဋိညာဥ္မ်ား ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းအေပၚ ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေ၀ ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္စနစ္ကို ယခု ႏွစ္တြင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္ကိုမူ ယခင္ ႏွစ္မ်ားအတုိင္းသာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြရမွတ္အေပၚ အဓိကထား ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္အလုိက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္မွလက္ခံႏုိင္သည့္ အေရအတြက္အတုိင္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြရမွတ္မ်ားအေပၚ အဓိကအေျခခံသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ဦးေရစိစစ္၍၀င္ခြင့္ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠ သိုလ္၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအ ဖဲြ႕က ေၾကညာထားသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း၀င္ခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္၊ ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴ တာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္တို႔တြင္ သင္တန္းသားတုိးျမႇင့္ေခၚယူမႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ယြန္းပညာေကာလိပ္တို႔တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ေခၚ ယူမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တကၠသိုလ္အားလုံးသည္ ၀င္ခြင့္အမွတ္ကို ယခင္ႏွစ္ထက္ တုိးျမႇင့္ေခၚယူျခင္း မရွိေပ။

‘‘ထူးထူးျခားျခား အမွတ္တိုး ေခၚတာေတာ့ မရွိဘူး။ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အတိုးအ ေလွ်ာ့ကေတာ့ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕တကၠသိုလ္ေတြက စာသင္ခန္းအ ေနအထား၊ ဆရာအေနအထားအရ ေလွ်ာ့ေခၚတယ္’’ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ေဆးတကၠသိုလ္ငါးခုတြင္ တက္ေရာက္လုိသည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြရမွတ္ကို တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ အနိမ့္ဆုံးရမွတ္ မေဖာ္ျပထားဘဲ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရမွတ္ အမ်ားဆုံးမွသတ္မွတ္ထားသည့္ လူဦးေရျပည့္သည္အထိ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြကို သိပၸံဘာသာတဲြျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ၿပီး ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အ မ်ဳိးသား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသ မီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သင္တန္းသား ၁,၃၀၀ ေရြးခ်ယ္လက္ခံမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၃၀၀ ဦး ေလ်ွ်ာ့ခ်ေခၚယူထားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္တန္းသား ၁၀၀ ဦးစီ၊ ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုတြင္ သင္တန္းသား ၃၅၀၊ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္တန္းသား ၄၈၆ ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္တန္းသား ၄၀၀ လက္ခံမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံက်န္းမာ ေရးတကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းသား ၂၀၀ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တုိင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းသား ၁၅၀ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္အလုိက္ ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္၍ အထူး ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူမ်ားထဲမွ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္သား ၂,၀၀၀ ဦးစီလက္ခံသင္ၾကားမည္ ျဖစ္ သည္။ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ ေဗဒ၊ Environmental Studies ဘာသာရပ္အသစ္သုံးခုကို ယခု ႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးမည္  ဟု ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္အသစ္သုံးခုအျပင္ ဥပေဒပညာ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ ျမန္မာစာ၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ျမန္မာမႈပညာ၊ စိတ္ပညာ၊ သမုိင္း၊ မႏုႆေဗဒ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ အေရွ႕ တုိင္းပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ စာ ၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သုတပညာအထူး ျပဳဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး စာရင္း၀င္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္အမွတ္သည္ အနိမ့္ဆုံးရမွတ္ ၄၈၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား ၃၃၀ စီလက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

ေန႔တက္တကၠသိုလ္ မတက္ ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ အေ၀း သင္တကၠသုိလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ(GTI) သင္တန္းမ်ားကို  သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ၀င္ခြင့္ေခၚ ယူမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ဳိး သားစီမံခန္႔ခဲြမႈပညာ ေကာလိပ္၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးတကၠသိုလ္(ေရဆင္း)၊ ေမြးျမဴ ေရးဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္(ေရ ဆင္း)၊ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ (ေရ ဆင္း)၊ ျမန္မာသတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)၊ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၊ ယြန္းပညာ ေကာလိပ္၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို သတင္းစာ မ်ားတြင္ သီးျခားေၾကညာ၍ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူမည္ ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၇ တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ၇၁၆,၁၈၈ ဦးအနက္ ၂၄၂,၇၃၆ ဦး ေအာင္ျမင္ထားသည္။

Top News