မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးသူမ်ားကို လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္သာခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ပါေသာ မူးယစ္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုး စဲြသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္မခ်ဘဲလူ မႈေရး ျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ပါဝင္သည့္ မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစ ေသာေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

‘‘လက္ဝယ္ေတြ႕တာမဟုတ္ ဘူးေနာ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲတဲ့ သူကိုေျပာတာ။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို အမ်ားႀကီးမိတဲ့သူ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ နည္းနည္းေလးမိတဲ့သူေတြနဲ႔ တစ္တန္း တည္းျဖစ္ေနတယ္။ မူးယစ္ေဆး ဝါး တစ္ျပားေလာက္မိတာတို႔ တစ္ ပဲသားေလာက္ စသျဖင့္ ဒီလူေတြ နဲ႔ သြားတူေနၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲ မွာ အက်ဥ္းသားေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဒါကိုျပင္ဆင္ ကုစားခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြရွိတယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္  ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္းအဆို ပါနည္းလမ္းအတိုင္း က်င့္သံုးေန ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒကို ျပင္ ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက အျမင္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒီ Issue အတြက္ မူးယစ္ ေဆးဝါးသံုးစြဲတဲ့သူေတြ မ်ားလာ မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ တစ္ဖက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္ျပတာရွိတယ္။ ဥပေဒတို႔မည္သည္မွာ တစ္ခါတည္း တည္ရွိမေနဘူး။ ျပင္စရာရွိတဲ့အခ်က္ေတြ ခ်ျပလိုက္လို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြေတြ႕လာလိမ့္မယ္။ ေတြ႕လာရင္၊ လိုအပ္ရင္ျပင္ဖို႔ ဒီလိုပဲေတြးရမွာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒကို ျပင္သင့္လို႔ ျပင္တယ္။ ေျပာင္းလဲသင့္လို႔ ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာကို ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ လက္ခံတယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေဆးကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ ထားသည့္ဌာန၊ ေဂဟာ (သို႔မ ဟုတ္) အစိုးရက ဤကိစၥအလို႔ငွာ အသိ အမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆံုးေဆးကုဌာန၊ ေဂဟာသို႔ ေဆာ လ်င္စြာ ပို႔ေဆာင္ရမည္ဟု ပါရွိ သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုလိုက္နာ ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိႏိုင္မည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္ သည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုး စြဲသူသည္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း စခန္းတုိ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထား သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ျပစ္မႈထင္ ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ လူမႈအက်ိဳး ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈ ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အ က်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝတ္စံုမ်ားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္နာရီႏႈန္းျဖင့္ အနည္း ဆံုး (နာရီ ၂၄၀) မွ အမ်ားဆံုးေလးလ (နာရီ ၃၆၀) အထိ ကိုယ္တိုင္ လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္ဟု ပါရွိ သည္။

‘‘မူးယစ္ေဆးဝါးကို အထပ္ ထပ္အခါခါ သံုစြဲတဲ့သူေတြက် ေတာ့ နည္းဥပေဒထဲမွာ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေပၚေပါက္လာ မယ့္ အခ်က္ေတြရွိမွာပါ။ ဒါေတြ က ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးရမယ့္ အ ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသး တယ္။ ဥပေဒၿပီးသြားရင္နည္းဥပ ေဒေရးဆြဲမႈေတြ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

မူယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ား ကို လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ ရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆံုးျဖတ္အတည္ ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးရဦးမည္ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၄ ကတည္း က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း ႏိုင္ေရး ၂၀၁၅ ဒီ ဇင္ဘာလခန္႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အစိုးရအ ေျပာင္းအလဲတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ သျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။