နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ဆရာမ်ားက လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲမေျဖဆိုလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္အထိ တင္ျပမည္

မေျဖရွင္းေပးပါကဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟုဆို

နည္းပညာတကၠသုိလ္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ားမွ သ႐ုပ္ျပနည္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ား က လက္ေထာက္ကထိက ရာထူး တိုးအတြက္ စာေမးပြဲ မေျဖဆိုလို ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားသို႔ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းမေပးပါက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ မည္ဟု နည္းပညာဆိုင္ရာ ဆရာ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယာယီ) က ၾသ ဂုတ္ ၁၇ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လက္ေထာက္ကထိကရာ ထူးတိုး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက အဆင့္ျမင့္ပညာဦး စီးဌာနသို႔ အခ်ိန္မီေပးပို႔ခဲ့ေသာ္ လည္း ဦးစီးဌာနက အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္မေပးျခင္းေၾကာင့္ ရာ ထူးဝန္အဖြဲ႕၏ မူဝါဒအသစ္အရ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္အေပၚ ေျဖ ရွင္းေပးရန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားက ေတာင္းဆို ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေထာက္ကထိက ရာ ထူးတိုးအတြက္ စာေမးပြဲမေျဖလို ေၾကာင္း နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရး ထုိးေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စာ ေမးပြဲ ေျဖဆိုမွသာ ရာထူးတိုးေပး ရန္ ပညာရးဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု နည္းပညာဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယာယီ) ျပန္ၾကားေရး ဦးေဇာ္ျမင့္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက စာေမးပြဲမေျဖဖို႔ ဆံုး ျဖတ္ထားတယ္။ အစီရင္ခံစာတင္ လို႔မွ မရရင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဆံုး ျဖတ္ထားပါတယ္’’ ဟု သတင္းအ ခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠ သိုလ္ ကထိကလည္းျဖစ္သူ ဦး ေဇာ္ျမင့္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ ရာထူး တိုးနစ္နာမႈမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူလ်က္ ရွိရာ စစ္တမ္းမ်ားကို စုစည္းၿပီး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ အျမန္ ဆံုးေရးဆြဲမည္ဟု နည္းပညာဆိုင္ ရာ ဆရာမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယာယီ) မွ ဦးျမင့္ေမာင္သန္းက ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစည္းအေဝးဆံုး ျဖတ္ခ်က္အရ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမွ လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုး စာေမးပြဲမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ အဆင့္ျမင့္ပညာ  ဦးစီးဌာနက က်င္းပေပးမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အ ဖြဲ႕၏ ဇြန္လ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရာထူးအဆင့္၏ လုပ္ငန္း သဘာဝအလိုက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေရးေျဖ စာေမးပြဲႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြၽမ္းက်င္ မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုး စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္၍ လူေတြ႕စစ္ေဆးၿပီး အရည္အ ခ်င္း အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဟူသည့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အရ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ဝင္ ေပါက္ရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ ရန္ လက္ေထာက္ကထိက ရာထူး တိုးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖ ဆိုရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနက တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကား ခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား တြင္ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္းျပမွ လက္ ေထာက္ကထိကသို႔ ရာထူးတိုး ေပးရန္ လုပ္သက္သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူ ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ၎ တို႔သည္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ မူအ သစ္ မထုတ္ျပန္မီကပင္ ရာထူး တိုးေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ထားခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ရာထူးတိုးကိစၥ ရပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္မ ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မူဝါ ဒအသစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ နည္းျပဆရာမမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘အမွန္ေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္မလုပ္လို႔၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြ မရွိလို႔ ဒါမ်ိဳးနစ္နာ မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ တာဝန္ ယူ ေပးရမွာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ လည္း တာဝန္ရွိတယ္။ ပညာေရး ဌာနျဖစ္ေနၿပီး ဒါမ်ိဳးပစ္စလက္ ခတ္တာဝန္မယူတာကေတာ့ သမိုင္းမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရတဲ့ အႀကီးဆံုး အမွားတစ္ခုပဲဆိုတာ သိ ေစခ်င္တယ္။ ပညာေရး ေလာကက ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ကိုင္တြယ္လို႔ မရဘူး’’ဟု ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကထိက ဦးရဲမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုးမညီမွ်မႈကို ေျဖရွင္းေပး ရန္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ကစတင္ကာ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖဲႀကိဳးျပာကမ္ပိန္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုေနၿပီး ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ မေျဖႏိုင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

Top News