ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ ၂၂၅ ဦးရွိလာဟု AAPP ထုတ္ျပန္

ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ဖမ္း ဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ၂၂၅ ဦးရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအ သင္း (AAPP)က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံထားရသူမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ၃၉ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရေၾကာင္း ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ဇူလုိင္တစ္လအတြင္းပင္ လယ္သမား၊ အရပ္သားမ်ားအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္း ဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ ၄၂ ဦးရွိ သည္ဟု ဆုိသည္။

လယ္သမား ၂၈ ဦးသည္ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စသည့္ ရာဇ၀တ္မႈပုဒ္မမ်ားအပါ အ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊ စု၊စီ)ပုဒ္မမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ သုံးဦးသည္ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒျဖင့္လည္း ေကာင္း တရားစဲြဆိုခံရျခင္းျဖစ္ သည္။

ထုိ႔အတူ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ေျခာက္ဦး၊ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ မီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(ခ)ျဖင့္ ႏွစ္ဦးတရားစြဲဆို ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အဓိကေခတ္စနစ္နဲ႔ မညီ ေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္း ဖို႔ လုိေနတာပဲ။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ပုဒ္မေတြနဲ႔ တရားစဲြဆိုခံရမႈေတြ၊ ထိန္းသိမ္းခံရမႈေတြဟာ ဒါနဲ႔အ မ်ားႀကီး သြားသက္ဆုိင္တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖဲြ႕(FPPS) ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္ ေနာက္က်ၿပီး ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းသမား မ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ား ဆက္ လက္တုိးလာျခင္းကို ဇူလုိင္အ တြင္း သတင္းေထာက္မ်ားထပ္မံ ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တရားစဲြဆိုခံေနရျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း AAPP က အစီရင္ ခံစာတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၅၀၀ စသည့္ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္တရားစဲြဆုိခံရမႈမ်ားကို အစီရင္ ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပကာ ယင္းပုဒ္မမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ား လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ ရပ္တန္႔ေစရန္ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနသည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ 

AAPP အေနျဖင့္ အက်ဥ္း ေထာင္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား စာရင္းကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေပၚတြင္ အ ေျခခံ၍ ျပဳစုထားသည္။

More in Politics Section