သားငွက္တိရစၧာန္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နယ္စပ္ရွိသစ္ေတာဝန္ထမ္း မ်ားအား WWF သင္တန္းေပးမည္

 နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ သားငွက္တိရစၧာန္မ်ား တရား မဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ ေရး က်ဳိင္းတံုႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ရွိ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအား သား ငွက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး မိတ္ ဆက္ သင္တန္းမ်ားေပးမည္ဟု WWF ျမန္မာစီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာစံပယ္မင္းကေျပာသည္။

သားငွက္တိရစၧာန္ တရား မဝင္ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတို႔ကို အျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္ အစိုးရ၏ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရာရွိ မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသိ ပညာမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုရွိ သားငွက္တိရစၧာန္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစံပယ္မင္းကေျပာသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ ေအာက္ပိုင္း ေျမာက္ဘက္အျခမ္း (လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထိစပ္ရာေဒသ)ရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တရားမဝင္ ေစ်းကြက္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မပ်က္ယြင္းေသးသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ စား က်က္ေျမမ်ား ရွိေနေသးေသာ္ လည္း အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ သားငွက္တိရစၧာန္မ်ား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီး အထူး ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သားငွက္တိရစၧာန္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ျခင္း ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနၿပီးအာရွ  တိုက္၏ သားငွက္တိရစၧာန္ ကုန္ သြယ္မႈ၌လည္း လမ္းဆံုလမ္းခြ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈတြင္ နယ္ စပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ရွမ္း ျပည္နယ္၊ မႏၲေလး၊ ခ်င္းျပည္ နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပဲခူးႏွင့္ ဧရာ ဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔၌ အမ်ား ဆံုး ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ဆင္စြယ္ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျပင္ ရွားပါးလိပ္၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ဝက္ဝံ အစိတ္အပိုင္း၊ က်ား၊ သမင္၊ ေႁမြႏွင့္ သစ္ခြစသည့္ ရွားပါးေတာ႐ိိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ဥသစ္ဖု အစိတ္ပိုင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။