ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ဘဏ္ႏွစ္ခုက ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားသုိ႔ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ ျပင္ဆင္ေနဟုဆို

ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ဘဏ္ႏွစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားသ႔ို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထုတ္ေခ်းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Gre-enpeace Southeast Asia အဖြဲ႕ကေျပာသည္။


ကမၻာ့ဘဏ္က ကမၻာႀကီးပူ ေႏြးေစသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားသို႔ ေငြ ထုတ္ေခ်းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္၊ ကိုရီး ယား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ IFJS ဘဏ္ ေလးခုက ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ု ေငြထုတ္ေခ်းေနသည္ဟု Greenpeace Southeast Asia စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးႏွင့္ သုေတသန ဌာနမွ မစၥတာ TATA MUSTASYA က ေျပာသည္။

အဆိုပါဘဏ္ေလးခုအနက္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံအေျခစိုက္ Japanese Exim Bank ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအ ေျခစိုက္ Chinese Exim Bank တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအားေငြထုတ္ ေခ်းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Gre-enpeace ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၀င္ မစၥတာ ARIF FIYANTO က ေျပာၾကားသည္။

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Chinese Exam Bank က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ား ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ကိုထုတ္ေခ်းရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ဂ်ပန္ဘဏ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းရန္ ျပင္ဆင္ ေနသည့္ ဘဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥ တာ ARIF FIYANTO  ဆက္လက္ ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁၀ ခုရွိၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုတစ္ခုရွိသည္။ တည္ေဆာက္ၿပီးစီမံကိန္းသည္ တီက်စ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည္။

က်န္တည္ေဆာက္ရန္လ်ာ ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ င႐ုတ္ ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁၀ ခုအနက္ စူးစမ္းေလ့လာသည့္ အစီရင္ခံစာျပဳလုပ္ရန္ စက္႐ံုသံုးခုသည္ က်န္ရွိၿပီး က်န္အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ စစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

Top News