ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းသည္ တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးမႈရိွေၾကာင္း ရခုိင္အမတ္ တစ္ဦးက အဆုိျပဳခ်က္ တင္ျပ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။

 ယင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး  ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ကို လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ အစီရင္ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထား သည့္အခ်က္ကို ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖ သန္းက ေထာက္ျပသည္။


‘‘သူတုိ႔ဆီကတစ္ဆင့္ သြား ရမယ္။ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အ တုိင္းပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆုိတာ ဒါျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးဖို႔ ႀကိဳးစားတာ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂(က)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိ႔၌သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ၍ မျဖစ္ မေန လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ဥပေဒျပဳရန္ မရႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကတည္းက ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ (MPU)လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအတုိင္းနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ တူညီေန၍ ဥပေဒျပ႒ာန္းစရာမလို ဘဲ ယခင္ MPU လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတုိင္းသာ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက  တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ ေသာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသီး သီး၏ အရည္အေသြးျမင့္မားလာ ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေကာင္း က်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္၊ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း မဆန္႔ က်င္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အခ်င္း ခ်င္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္၊ လြဲမွားေနေသာ ဥပေဒ တည့္မတ္ေရးႏွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ လႊတ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္း ေဆာင္ေရး တုိးတက္ေရးတုိ႔အ တြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းသင့္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိသို႔ သေဘာထားကြဲလြဲေန ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၈၇ ဦးရွိ ေသာ္လည္း ေထာက္ခံသူ ၂၃၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၃၃ မဲ၊ ၾကား ေနတစ္မဲရရွိေသာေၾကာင့္ ယင္း ဥပေဒၾကမ္း ျပ႒ာန္းရန္ အတည္ ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အ ဖြဲ႕တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ပါဝင္သည္။

 လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ ဆင္ခ်က္အဆိုကို ေဆြးေႏြးရာ တြင္လည္း တပ္မေတာ္သားျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးဇင္လင္းက အထက္ပါျပ႒ာန္း ခ်က္ ပုဒ္မ ၁၁ ကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ညႇိႏိႈင္း ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္အစီ ရင္ခံရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိ ျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဆိုျပဳခ်က္အတုိင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးသားျဖစ္ သည့္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ခဲ့သည္။

 ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္လံုးကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္ မတီအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္း ကို ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ဥပေဒ ျပဳေရးကို ဝင္စြက္ဖက္၍မရ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

More in News Section