လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အာမခံရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္လာ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔က သေဘာတူအတည္ ျပဳခဲ့ရာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ အလိုအေလ်ာက္ အာမခံေပး၍ရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္လာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အ တုိင္း လိုက္ေလ်ာဖို႔ သေဘာတူလိုက္တယ္။ သေဘာတူလိုက္တဲ့အတြက္ အျငင္းမထြက္ ေတာ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ ေခၚတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းလည္း မေပးထားဘူးဆိုတဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေပးပို႔လိုက္တဲ့အတိုင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္တယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာၾကား၁သည္။

ထိုကဲ့သို႔ သေဘာတူျခင္း ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္သည္ အလိုလို အာမခံပါရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရပါက အ လိုအေလ်ာက္ အာမခံရရွိမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘၆၆ (ဃ)ကို မဖ်က္သိမ္း ဘူး။ ရွိေနဦးမယ္။ အာမခံရသြား တာပဲရွိတယ္။ က်န္တာေတြက ေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္တုိ႔ မရွိဘူး။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ခြင့္လည္းမရွိဘူး။ မီဒီယာေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္လည္း ထိပါးတယ္။ သေဘာက ဘာမွမထူးဘူး။ အာ မခံရတာပဲရွိတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲ ထြဋ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က စတင္ျပင္ဆင္ရာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၏ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ကို ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ႏွင့္ အာမခံေပးႏိုင္ေရးကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္မွ ပုဒ္မ ၆၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴး လြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ၂ ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးဆြဲ အတည္ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၆၆(ဃ)ကို ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားမရွိ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္အ တိုင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ၈၈ မႈရွိၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ သိရ သည္။

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခု ကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ဩဇာသံုးျခင္း (သို႔ မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရပါက သံုးႏွစ္ထက္မပို ေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထား ၿပီး အာမခံေပးျခင္း၊ မေပးျခင္း ကို တရား႐ံုးကသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ သည္ဟု ပါရွိသည္။

အဆိုပါ မူရင္းဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳရာတြင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူ ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းတုိ႔ကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ၆၆ (ဃ)ပါ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအား ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီဥပေဒမွာ အသေရဖ်က္မႈ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ တိက်တဲ့ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္ လံုးဝမရွိ ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဘယ္လိုေဝဖန္မႈ လုပ္လုပ္၊ ဘယ္လိုအျပဳသေဘာ ပဲေျပာေျပာ တစ္ဖက္လူကေနၿပီး သူ႔ကို အသေရဖ်က္ပါတယ္လို႔ ယူဆရင္ တရားစြဲလုိ႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ခြင့္ျပဳထားသလို ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိပါ ဥပေဒ သည္ ရဲအေရးပိုင္သည့္ကိစၥဆက္ လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အာမခံမည္မွ်ရသည္ျဖစ္ေစကာ မူ တရားစြဲဆို တုိင္ၾကားခံရသည္ ဆုိပါက တုိင္ၾကားခံရသူကို ရဲက တရား႐ံုးဖမ္းဝရမ္း မလိုဘဲ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေမာင္ေဆာင္း ခက ရွင္းျပသည္။

‘‘ဒီဥပေဒပုဒ္မကို အာမခံပဲ ေပးၿပီးေတာ့ အျပင္က တရားရင္ ဆုိင္။ ၿပီးရင္ ေထာင္ခ်မယ္ဆုိ ေတာ့ ဘာမွ မထူးျခားပါဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။