အိႏၵိယ-ျမန္မာ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)ဝင္ခြင့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေခၚယူမည္

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာတြင္ ေခၚယူမည္ဟု အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ေၾကညာသည္။

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ ေရးအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕သင္တန္းႏွစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ငါးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက B.E(Hons) ဘြဲ႕ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။


‘‘တစ္ဘာသာ ၆၀ ဦးစီနဲ႔ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ဦးပဲ လက္ခံမွာပါ။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲထပ္စစ္ၿပီးမွ လက္ခံ ပါမယ္’’ဟု အဆုိပါတကၠသိုလ္စီမံေရးရာဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ဘြဲ႕သင္တန္းႏွစ္ခုသို႔ ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို သိပၸံဘာသာ တြဲ(သို႔မဟုတ္)ဝိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ၿပီး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲထပ္မံေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏွစ္နာရီေမးခြန္းေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ခြင့္ရမွတ္ႏွင့္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္ေပၚ မူတည္ကာ လက္ခံသင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္မည့္ရက္ကို ေအာက္တိုဘာအတြင္း အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း သားေရးရာဌာနႏွင့္ တကၠသိုလ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.miit.edu.mm တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

 ျမန္္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဖြင့္ လွစ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာအစိုးရက ေျမေနရာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးမည္ဟု သေဘာတူညီထားသည္။

 ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

Top News