က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းသူမ်ားျပား

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္ မႈစင္တာသို႔ ဆယ္လၾကာအတြင္း မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းသူ ပိုမို မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ၇၈၈၇ က်န္းမာေရးစင္တာမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာစြမ္းေဆာင္ဦးက ေျပာသည္။

ဆရာဝန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ မဝံ့ရဲသူ မ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာ ေရးအေၾကာင္းကို ဖုန္းဆက္ေမး ျမန္းၿပီး ေဆးဝါးအမည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရးစင္တာ သို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းသူ မ်ားျပား ခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ တစ္ လလွ်င္ လူဦးေရသံုးေသာင္း(အ မ်ားဆံုး)က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ၿပီး စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ ရန္ကုန္တို႔က အမ်ားဆံုး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည္။ ထို႔အျပင္ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ရွမ္းကဲ့သို႔ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကလည္း က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းမႈတခ်ိဳ႕ရွိသည္။

၇၈၈၇ က်န္းမာေရးဝန္ ေဆာင္မႈစင္တာကို ဆရာဝန္ ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ေနၿပီး ဝန္ေဆာင္ခအေနျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခအျပင္ တစ္မိနစ္ ၁၀၀ က်ပ္ ထပ္မံ ေကာက္ခံသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၇၈၈၇ နံပါတ္အျပင္ ၁၈၇၇ နံပါတ္အေနျဖင့္ Doctor on Call ဝန္ေဆာင္မႈကို အၿပိဳင္ ေပးလ်က္ရွိသည္။

က်န္းမာေရးစင္တာကို ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏မို ဘိုင္းဖုန္းလိုင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ သာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အ ျခားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားျဖင့္ ေခၚဆိုရန္ ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္သာ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာစြမ္းေဆာင္ ဦးက ေျပာသည္။

Top News