ေအာ္ပေရတာမ်ား ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ထားဟုဆို

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳေနသူတစ္ဦး(ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ားသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ အျမင့္ ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စတုုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ သည့္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီကစတင္၍ တယ္လီကြန္ေစ်းကြက္သည္ ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ေစ်းႏႈန္းသတ္ မွတ္မႈ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ရွိလာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က စတင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ကို ေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးက တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ခဲ့ သည္။


Price War ေၾကာင့္ တယ္ လီကြန္ေစ်းကြက္ပ်က္ျပားမည္ ကို မလိုလား၍္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ လြတ္လပ္၍မွ်တမႈ ရွိေစရန္ အျမင့္ ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳး ေဆြကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ား၏ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တြင္ Package အရ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ ၍ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား၊ ပ႐ိုမိုးရွင္း အရ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့၍ ကမ္းလွမ္း ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ကမ္း လွမ္းမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုနား မလည္ႏိုင္သည့္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျဖစ္၍္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ကမ္းလွမ္းျခင္းမျပဳရန္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနက ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ သည္။

မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာ အသံုးျပဳခကို ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ တစ္ခုအတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္ ကိုက္ညီ မႈမရွိေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းအင္တာ နက္အသံုးျပဳခကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းသည္ Start Up မ်ားအတြက္အခက္ အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အ သင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးရာဗီက ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းသည္ စားသံုးသူအတြက္ ေကာင္းမြန္ သည္ဟု ျမင္သာထင္သာရွိေစ ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာ သည့္အခါ ေစ်းကြက္ကို တစ္ဦး တည္းခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈ အရည္အေသြး နိမ့္ပါးလာေစ ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစတတ္သည္ဟု ဦး မ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

 ႏိုင္ငံတကာတြင္ အ႐ႈံးခံ၍ ေစ်းကြက္ပ်က္ျပားရန္ လုပ္ ေဆာင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားရွိေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ တယ္လီကြန္ေစ်းကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈအတြက္ သတ္မွတ္ေပးခဲသည့္ အ ျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾက ညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း သတ္ မွတ္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ကာလအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားသံုးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနအရ ေသာ္လည္းေကာင္း  ျပန္လည္ျပင္ ဆင္မည္ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာ သည္။