သယံဇာတမ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ေရရွည္ခံစားႏုိင္ရန္ စနစ္တက် တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ေက်ာက္မ်က္ရတ နာမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္သတၱဳသယံ ဇာတမ်ားကို စနစ္တက် တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္ တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

‘‘နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အကန္႔ အသတ္ရွိတဲ့ ေနရာမ်ားကလဲြၿပီး က်န္တဲ့ေနရာမ်ားမွ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္သတၱဳ သယံဇာတမ်ားကို အနာဂတ္ႏုိင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ား အရွည္သျဖင့္ သံုးေဆာင္ခံ စားႏုိင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက အဆိုကုိ အ တည္ျပဳရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ယူသံုးစဲြရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အရန္သတၱဳတြင္းပမာဏမ်ားကို ထားရွိကာ စနစ္တက် တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ ထိန္းသိမ္းေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အဆုိ ရွင္၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္း ရာ အတည္ျပဳေပရန္ႏွင့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္ သူမရွိသျဖင့္ အဆို အတည္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ တင္သြင္း သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေပါႂကြယ္၀လွေသာ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ သတၱဳ သယံဇာတမ်ားကုိ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အရွည္သျဖင့္ သံုးေဆာင္ခံစားႏုိင္ေရး စနစ္တက် တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ဆင္းရဲတြင္းက ႐ုန္းထေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြက ႏုိင္ငံသယံဇာတေတြကို မိဘအေမြရထားသလိုပဲ သံုးယူ ထုတ္ယူသံုးစဲြေနၾကတာ၊ လက္ရွိ လည္း ထုတ္ယူသံုးစဲြေနၾကတာ ရင္နာစရာ အင္မတန္ေကာင္းလွ ပါတယ္’’ဟု မံစီမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္  ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခ်င္းေဖလင္းက ေျပာသည္။

တရားမ၀င္တူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္တြင္းျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒအားနည္း ခ်က္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ လိုက္နာမႈအားနည္းခ်က္မ်ား၊ ပူး ေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈ အားနည္း ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တူးေဖာ္ရရွိလာ သည့္ သယံဇာတမ်ားသည္ နည္း လမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ မ်ားထဲ ေရာက္ရွိကာ ေလလြင့္ဆံုး ႐ႈံးေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးျမတ္ကိုက ေျပာသည္။

သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒ သႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ဌာနေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ၁၂ ဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းထားကာ ၂၀၁၇ ေမလကစတင္ကာ စီမံခ်က္ခ်ကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ဦးအုန္း၀င္း က ေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ ရက္ကစတင္ကာ သက္တမ္းကုန္သည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားကို သက္တမ္း တိုးေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ကြက္သစ္ မ်ား ခြင့္ျပဳျခင္းကို ယာယီရပ္ ဆုိင္းထားသည္။

More in News Section