ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံခ်က္ လာမည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဆီယို ဖိတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ ဆီယိုဖိတ္မႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ဟု ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္နယ္နိ မိတ္အတြင္း သေဘၤာခ်င္းတိုက္မိ ၍ျဖစ္ေစ၊ ရာသီဥတုအေျခအေန ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သေဘၤာႀကီးမ်ားထိခိုက္ကာ ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္ပြားပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ဆီယိုဖိတ္မႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရး စီမံခ်က္ကို ကမၻာ႔ေရ ေၾကာင္းအဖြဲ႕ (IMO) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးဆြဲေနသည္။


အမ်ိဳးသားအဆင့္ဆီယိုဖိတ္ မႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံခ်က္ တြင္ ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္း၊ ဌာနမ်ားကကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ေရနံယိုဖိတ္မႈဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရး ပစၥည္းကိရိယာ မ်ား ျပင္ဆင္ထားရွိရန္တို႔ ပါဝင္ သည္။

‘‘စီမံခ်က္အၿပီးသတ္တာနဲ႔ အသက္ဝင္ဖို႔က ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ။ ျမန္ျမန္ျဖစ္ ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလပဲ။ သာမန္စီ မံခ်က္နဲ႔ မတူဘဲ ဥပေဒကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ’’ ဟု ဦးကိုကို ႏိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆိပ္ကမ္း မ်ား မ်ားျပားလာသည့္နည္းတူ သေဘၤာႀကီးမ်ားလည္း ပိုမိုဝင္ ေရာက္ေနရာ ဆီယိုဖိတ္မႈ ျဖစ္ပြား ရန္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားလာသျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စီစဥ္ထားသင့္ေၾကာင္း  ၎ကေျပာ သည္။

ပင္လယ္ျပင္ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္ စဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြား ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္းလက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ မေဒးကြၽန္းကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ျဖစ္ပြားေန သည့္ ပင္လယ္ျပင္ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္ စဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ပင္လယ္ျပင္တြင္ဆီယိုဖိတ္ မႈျဖစ္ပြားပါက ယင္းေနရာ၌ ေန ထိုင္က်က္စားသည့္ ေရေန သတၱဝါ မ်ား အသက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ၿပီး ပင္လယ္ တြင္ေနထိုင္သည့္ ငွက္မ်ားလည္း ေတာင္ပံကို ဆီထိျခင္းေၾကာင့္ မပ်ံသန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ  ေသဆံုးသည္ အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ေရပိုင္နက္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္ ဆီယိုဖိတ္မႈ ျဖစ္ပါက အာဆီယံအ ခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ ရွင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အာဆီယံေရ ပိုင္နက္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္ဆီယို ဖိတ္မႈ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၅ က ေရးထိုးထား သည္။

Top News