ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရး ဂ႐ုစုိက္သင့္ေၾကာင္း မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က ျမန္မာကုိ သတိေပး

 ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခုခံႏုိင္စြမ္းအနည္းဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရး မျဖစ္မေန ဂ႐ုစုိက္ရမည္ဟု မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ က ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ အသိေပးခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ပထမသုံးလပတ္တြင္ Malware ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က ထုတ္ျပန္သည္။

မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္၏ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အသံုးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာေလးလုံးတြင္ တစ္လုံးသည္ Malware ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ Malware တိုက္ခုိက္မႈကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ က အျမင့္မားဆုံးႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္(၄) ေနရာ၌ တုိက္ခုိက္မႈႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။


ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Malw-are တိုက္ခုိက္ခံရမႈသည္ ၉ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ဆေက်ာ္အထိ Malware တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခံစားေန ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚ၌ ဗုိင္း ရပ္စ္ျပန္႔ပြားမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း Microsoft ျမန္မာမွ မန္ေနဂ်ာ Mr.Sy Wann က ေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဗိုင္း ရပ္စ္ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေန သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း စစ္ တမ္းအရ အခ်က္အလက္ခုိင္မာ စြာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိမႈ မရွိခဲ့ျခင္း သည္ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က ေစ်း ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း သာျဖစ္သည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာပညာ ရွင္အခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ထားသည္။

၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ပထမ ဆုံး ႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္၁၈ ခုေျမာက္ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္သည္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ၄၀ ခန္႔ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ၎၏၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရခ်ိန္ျဖစ္ သည္။

လက္ရွိ၌ ျပည္တြင္းဘဏ္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ မုိက္က႐ုိ ေဆာ့ဖ္၏ နည္းပညာႏွင့္ ၀န္ ေဆာင္မႈကုိ တရား၀င္လုိင္စင္အ ျဖစ္ ၀ယ္ယူအသုံးျပဳခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ Cloud နည္းပညာႏွင့္ မုိဘုိင္းနည္းပညာ ကုိ ဦးစားေပးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္က ဆုိသည္။

Top News