အသစ္ခန္႔တကၠသုိလ္နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းေပးမည္

 ယခုႏွစ္တြင္ အသစ္ခန္႔ အပ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ားကုိ စက္တင္ ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ သုံး ရက္တာလုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္ တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပအသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာ၌  ႀကိဳတင္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ယခုႏွစ္တြင္ပထမဆုံးအေနျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။


 သက္ဆိုင္ရာတကၠသုိလ္ မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္မည့္လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳသင္တန္းတြင္ ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ပညာ ေရး၀န္ထမ္းမ်ားသိရွိထားသင့္ သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္ တကၠသုိလ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကိုသာ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပအျဖစ္အတည္ျပဳခန္႔ ထားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြ သိ သင့္သိထိုက္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ေလးေတြ ပုိ႔ခ်ေပးတဲ့သေဘာေပါ့။ အရင္ကေတာ့ ေက်ာင္းမွာအလုပ္ ၀င္ၿပီးမွ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ေလ့လာ ရတာေပါ့။ အခုကေတာ့ ၀င္၀င္ ခ်င္းအစိမ္းသက္သက္ျဖစ္မေန ေအာင္ အႀကိဳသင္တန္းေလးဖြင့္ ေပးတာ။ သင္ၾကားနည္းစနစ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ သင္တန္းေတြကုိလည္း ေနာက္ပုိင္းထပ္ေပးမွာပါ’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္စုစုေပါင္း ၁၂၉ ခုအတြက္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ အသစ္မ်ားကုိ ဇြန္လ ၁၀ ရက္က စတင္ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားကုိ ေရးေျဖ၊ လူေတြ႕ ႏႈတ္ ေျဖမ်ားျဖင့္ စိစစ္ကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္။

၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပအသစ္ ၇၀၀ ဦး၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပအသစ္ ၆၈၀ ဦး၊ ပညာ ေရးတကၠသုိလ္၊ ပညာေရးေကာ လိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊သ႐ုပ္ျပအ သစ္ ၁၂၀ ဦးကုိ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း မ်ား၌ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ နည္းျပႏွင့္ သ႐ုပ္ျပအသစ္ခန္႔ထား မႈမ်ားကုိ ယခင္က အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ က စတင္ကာ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားကုိ မိမိ ေက်ာင္း၏ဆရာ၊ ဆရာမလုိအပ္ ခ်က္အရ ကုိယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Top News