အဝလြန္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား အသက္တစ္ႏွစ္မျပည့္မီမွာပင္ ႏွလံုးထိခုိက္ႏိုင္

အဝလြန္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္တစ္ႏွစ္ မျပည့္မီမွာပင္ ႏွလံုးထိခိုက္ပ်က္စီးေသာ လကၡဏာမ်ား ျပသေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အဝလြန္ကေလးငယ္ ၄၀၀ ေက်ာ္၏ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအေျခ အေနကို ေလ့လာရာ ၎တို႔၏ ႏွလံုးတည္ေဆာက္ပံုအတြင္း သာ မန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မတူညီမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိသည္။

ခႏၶာကိုယ္ၫႊန္းကိန္း (BMI)  ၃၀ ထက္ ျမင့္မားေသာ ကေလး ငယ္မ်ားသည္ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ကေလးမ်ားထက္ ႏွလံုးႂကြက္သား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုထူေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့ လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။


ႏွလံုး၏အေရးပါေသာ ေသြးလႊတ္ခန္းျဖစ္သည့္ ဘယ္ဘက္ ေသြးလႊတ္ခန္း ပိုႀကီးျခင္းႏွင့္ နံရံမ်ားထူထဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ အဝလြန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလး၏ ႏွလံုးတည္ ေဆာက္ပံုႏွင့္ ႀကီးထြားမႈအေပၚ ေရရွည္ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ယခု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ အဝလြန္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ မိခင္ႏို႔စို႔ေသာ ကေလးမ်ား မဟုတ္ဘဲ ႏို႔ပုလင္းစို႔ေသာ ကေလးမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းႏို႔မ်ားက ကေလးမ်ား အဝ လြန္ျဖစ္မႈႏႈန္းကို ျမင့္မားေစျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကေလးအဝလြန္ျဖစ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး ကေလးသံုးဦးတြင္ တစ္ဦးခန္႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သာမန္ထက္ ပိုမ်ားေနသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဝလြန္ျဖစ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ သည္။

ကေလးဘဝတြင္ အဝလြန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ လံုး နာမက်န္းျဖစ္ကာ မိဘမ်ားထက္ဦးစြာ အသက္ေသဆံုးႏိုင္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။

—Ref: Dailymail