လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕တို႔ၾကား ေျပလည္မႈရရွိဟုဆို

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒ တတိယအ ႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ ေဆာင္အဖြဲ႕တို႔အၾကား ႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မႈရရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္း ျမန္မာ့အေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္႐ံုးက တစ္ပတ္အတြင္း ေတာင္းပန္ရန္ အေၾကာင္းၾကားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕က လႊႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တုိ႔ႏွင့္ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္ တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို တတိ ယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ သည္ မူလဥပေဒအေပၚ သက္ ေရာက္မႈမရွိသျဖင့္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ရန္မလိုေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သုေတ သနဒါ႐ိုက္တာ ဦးထင္ေက်ာ္ေအး က ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္က ဒီဥပေဒ ပုဒ္မတစ္ခုတည္းျပင္ထားတယ္။ ဒီဥပေဒပုဒ္မ အတည္မျဖစ္ထား ဘူးဆိုတာ သူတို႔သိထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါဥပေဒ မျဖစ္ထားဘူးလို႔ သူတုိ႔ကျမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ဖက္ကယုတၱိပိုင္းဆုိင္ရာအရ ဆုိင္တယ္။ တစ္ဖက္က ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအရဆုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္ ေကာက္ယူမႈ ကြဲလြဲတယ္ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒါကို နားလည္တယ္လုိ႔ယူဆ တယ္’’ဟု ဦးထင္ေက်ာ္ေအးကဆုိ သည္။

၂၀၁၅ ဩဂုတ္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အ တည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းအပါအ ဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ထုတ္ ၂၀၁၅ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ မ်ားစာအုပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးထုတ္ ဥပေဒမ်ား ၂၀၁၅ စာအုပ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ၍ပြင့္လင္းျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ က ယင္းဥပေဒကို ေပ်ာက္ဆံုးေန ေသာ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သတ္ မွတ္ယူဆျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မ်ားက ေရွ႕ဆက္၍ အလားတူ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ ေစေရး လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ တုိက္ တြန္းေျပာၾကားသည္။

‘‘အခ်င္းခ်င္း ဒီထက္ပိုၿပီး ေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈပိုေကာင္းလာရင္ေတာ့ ဒါ ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရွာင္ရွားႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တယ္’’ဟုဦးထင္ေက်ာ္ ေအးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပန္လည္ျပဳလုပ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥပ ေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မွားယြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းကို ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တစ္ပတ္အတြင္း ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါ က ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၃ ကစ၍ လႊတ္ ေတာ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာရရွိေရး၊ႏုိင္ငံသားပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည္။

More in Politics Section

Top News