သားအိမ္အတြင္း အရည္အိတ္မ်ားရွိေသာေရာဂါေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခမ်ား

သားအိမ္အတြင္း အရည္အိတ္မ်ားရွိေသာ ေရာဂါခံစားေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးအစား -၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ေလးဆပုိမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အမ်ိဳးသမီးငါးဦးတြင္ တစ္ဦးခန္႔ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ယင္းသားအိမ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္က အင္ဆူလင္ကုိ ထိေရာက္စြာအသုံးမခ်ႏုိင္ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြား လာႏိုင္သည္။

ဓမၼတာလာခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ အေမြးအမွင္မ်ားျခင္း၊ ဖုိေဟာ္မုန္း ပမာဏမ်ားျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား စေသာ လကၡဏာမ်ားျပသေလ့ရွိသည္။ သားအိမ္အတြင္း အရည္အိတ္မ်ား ရွိေသာေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္ပုံကုိ သုေတ သီမ်ားက ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ ပြားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္သည္ (၃၁)ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ယင္းသားအိမ္ေရာဂါရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာသည္ အ၀လြန္ ျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ အသက္ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာပင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ သားအိမ္ေရာဂါရွိသည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။

သားအိမ္ေရာဂါရွိေသာ ေသြးမဆုံးမီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ယင္း ေရာဂါမရွိေသာ ရြယ္တူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္ ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိုင္ေျခ ေလးဆပုိမ်ား ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ခႏၶာကုိယ္ၫႊန္းကိန္းျမင့္မားျခင္း၊ အင္ဆူလင္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္ပမာဏ၊ ေသြးထဲတြင္ အဆီပါ၀င္မႈပမာဏတို႔ကလည္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အင္ဆူလင္သည္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ေသာ ေဟာ္မုန္းျဖစ္သည္။ သားအိမ္ေရာဂါရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ အင္ဆူလင္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တားဆီးၿပီး ခႏၶာကုိယ္က အင္ဆူလင္ ပုိမုိထုတ္လုပ္သည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္မ်ားလာ ၿပီး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားသည္။ ယင္း အေျခအေနတြင္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ပမာဏကုိ ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေသာ အင္ဆူလင္ကုိ သရက္ရြက္က စစ္မထုတ္ ႏုိင္ျဖစ္ရသည္။

အင္ဆူလင္ပမာဏျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္က ဖုိေဟာ္ မုန္းမ်ား ပုိထုတ္လုပ္ၿပီး ပုံမွန္သားဥျဖစ္ေပၚမႈကုိ ေႏွာင့္ယွက္သည္။ အင္ဆူလင္ ပုံမွန္အလုပ္မလုပ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိလာၿပီး သားအိမ္ေရာဂါကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစႏုိင္သည္။

—Ref: Daily Mail

Top News