အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ပံုမွန္ေသာက္ပါက ႂကြက္သားမ်ား ႀကီးထြားမႈကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္

Ibuprofen ေဆးအပါအဝင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားမ်ား ႀကီးထြားမႈကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယအလွအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းယူသူ မ်ားအေနျဖင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား မသံုးစြဲသင့္ဟု သုေတ သီမ်ားကေျပာသည္။


ကမၻာတစ္ဝန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား သည္ ႂကြက္သားမ်ား ျပန္လည္သက္သာေစမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အ ေႏွာင့္အယွက္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေနာက္ ႂကြက္သားမ်ား ပိုႀကီးမားလာေစရန္ တားဆီးေၾကာင္း ဆြီဒင္သုေတသီမ်ားကေလ့ လာေတြ႕ရွိသည္။

ႂကြက္သားမ်ား သန္မာလွပေစရန္ အေလးမသူမ်ားအေနျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေရာင္ရမ္းမႈကို တားဆီးေသာ ေဆးဝါးမ်ား ပမာဏမ်ားစြာ ပံုမွန္ေသာက္သံုးမႈကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

Ibuprofen ေဆးေသာက္သူမ်ားႏွင့္ Aspirin ေဆးေသာက္သူ မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေနာက္ Aspirin ေဆး ေသာက္သူမ်ား ႂကြက္သားႀကီးထြားမႈ ႏွစ္ဆပိုမ်ားေနေၾကာင္း သု ေတသီမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ ေရာင္ရမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ေပးေသာ ေဆးဝါးမ်ား သည္ အလားတူအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟုသုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ အေလးမျခင္းသည္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ယခုေလ့လာမႈ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းႏွင့္ေအာက္ ပိုင္း ပိုမိုႀကံ႕ခိုင္သူမ်ားသည္ မွတ္ဉာဏ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပို အားေကာင္းေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ခႏၶာကိုယ္အလွအပအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေန ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး အမ်ား အျပားေသာက္သံုးမႈကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ 

—Ref: Daily Mail