တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ကုိ တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ကမၻာ့လံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဆက္ရိွေနပါတယ္’’
AFP

႐ုရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ၾကား ဆက္ဆံေရး ဟာ  ရာဇဝင္မွာ အေကာင္းဆံုး အေနအထားမွာရိွေနတယ္လုိ႔ ခင္ ဗ်ား မၾကာခဏေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို ရွင္းျပေပးႏုိင္မလား။ အဓိ ကက်တဲ့ ႏုိင္ငံတကာေရးရာေတြကုိ အခ်ိန္ကိုက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ ေတြက ေဒသဆုိင္ရာနဲ႔ ကမၻာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ သာယာဝ ေျပာမႈေတြအတြက္ ဘယ္လုိမ်ိဳး အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသလဲ။


အမွန္တကယ္ တ႐ုတ္-႐ုရွားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တဲြပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အခုဆုိရင္ ခါတိုင္းထက္အားပိုေကာင္းလာပါတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားတဲ့ အဆင့္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ နယ္နိ မိတ္ဆုိင္ရာ ကိစၥကုိတစ္ခါတည္း အားလံုးအတြက္ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကီလိုမီ တာ ၄,၃၀၀ ရွည္တဲ့ နယ္စပ္ဟာ အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူ ေတြအတြက္ ခင္မင္မႈစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသေရး၊ ခင္မင္ေရးနဲ႔
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ပဋိညာဥ္ေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။

ဒုတိယအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ အဆင့္ျမင့္ဖလွယ္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ အား လံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီ အစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ သမၼတပူတင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အနီးကပ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခင္ မင္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ထားၾကပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုၾကတယ္။ တစ္ ႏွစ္ကုိ ပ်မ္းမွ်ငါးႀကိမ္ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ အစီ အစဥ္ေတြ ခ်ၿပီး ဦးတည္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

တတိယအေနနဲ႔ သမၼတပူ တင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပုိးလမ္းမ အစီအစဥ္အျပည့္အဝအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းလာ ေရး အေရးႀကီးတဲ့ သေဘာတူညီ မႈတစ္ရပ္ရရိွထားၿပီး ယူေရးရွား စီးပြားေရးသမဂၢ ထူေထာင္ဖို႔ သေဘာတူထားပါတယ္။

စတုတၳအေနနဲ႔ ဒီႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္-႐ုရွားခင္မင္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ႏွစ္ (၂၀)ျပည့္ႏွစ္ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ ခင္မင္မႈအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားတုိ႔ဟာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈထက္ ႏုိင္ငံေရးဆက္ဆံ မႈေတြ ပုိအားေကာင္းေနတယ္ဆုိ တဲ့ အျမင္တစ္ခုရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြ အားေကာင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။ အဓိကဦးစားေပး နယ္ပယ္ေတြနဲ႔ စီမံကိန္းေတြက ဘာျဖစ္မလဲ။

သမၼတပူတင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတုိး တက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အရမ္းအေရး ႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးက လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္၏ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ကုန္သြယ္ ေရးဟာ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးနယ္ပယ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ အလား အလာမ်ိဳး ရိွေနပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမယ့္ ျပည့္စံုတဲ့ အျမင္တစ္ရပ္ရိွဖို႔ လို အပ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဟာ ခုနစ္ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ႐ုရွားရဲ႕ ထိပ္တန္း ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ မွာ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ ဟာ ေဒၚလာဘီလီယံ ၈၀ ေက်ာ္ မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားေမလက လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအတြက္ ပုိးလမ္းမစီမံ ကိန္းညီလာခံဟာ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္ ေတြက ဘာျဖစ္မယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား ထင္လဲ။ ပုိးလမ္းမစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္လင့္ထား တာေတြက ဘာျဖစ္မလဲ။ ပုိးလမ္း မတည္ေဆာက္ရာမွာ ႐ုရွားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လို ျမင္လဲ။

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပုိးလမ္းမ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ဗဟုိအာရွနဲ႔ အေရွ႕ ေတာင္အာရွခရီးစဥ္ေတြမွာ ၂၀၁၃က ၂၁ ရာစု အဏၰဝါပိုးလမ္းမ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္အ တြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အစီအစဥ္က ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တာမွာ ပုိးလမ္းမပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးဟာ အေျခအေနတုိးတက္ လာၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံမႈေတြ ပိုရ ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတပူတင္ဟာ အဲဒီညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ဖု႔ိ ကြၽန္ေတာ္ ဖိတ္ေခၚတာကို လက္ခံခဲ့တဲ့ ပထ မဆံုးႏုိင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကုိ ေျပာျပ ႏုိင္မလား။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္က စလို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဟာ အတက္ဘက္ကုိ ေရာက္ေန ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဒီႏွစ္မွာ အစ ေကာင္းခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးလပတ္ ကာလမွာ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တန္ဖိုး ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပုိမ်ား လာခဲ့ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြ နဲ႔ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ေတြ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ အားေကာင္းလာတာ ေၾကာင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ ဆက္ၿပီး အရိွန္အဟုန္ရေနပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စိန္ေခၚမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။

ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကို ရီးယားကြၽန္းဆြယ္က တင္းမာမႈ ေတြဟာ ေလ်ာ့က်မသြားဘဲ ဆက္ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း အဝိုင္းအတြက္ အဓိကစိုးရိမ္စရာ ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီျပႆနာ ကို ဘယ္လုိေျဖရွင္းသင့္တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္ကထင္လဲ။ ေတာင္ကုိရီး ယားမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ THAAD ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ခ်ထား တာကို တ႐ုတ္က ဘယ္လုိျမင္ပါ သလဲ။

အဲဒီကြၽန္းဆြယ္မွာ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို တ႐ုတ္ ကအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ တယ္။ အဲဒီကြၽန္းဆြယ္မွာ ႏ်ဴက လီးယားလက္နက္ကင္းစင္ေစဖို႔ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈေတြက တစ္ဆင့္ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းမႈရယူဖို႔ တ႐ုတ္က ကတိ ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီကြၽန္းဆြယ္ က ျပႆနာဟာ ကာလၾကာျဖစ္ ေပၚေနတဲ့၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈျမင့္မားတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ ဘယ္ေျဖရွင္း ခ်က္မဆုိ ျပႆနာရဲ႕ လကၡဏာ ေတြနဲ႔ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ေတြကိုေျပလည္ေစၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအားလံုးရဲ႕ စိုးရိမ္မႈ ေတြကို ေျပလည္ေစရပါမယ္။

ေတာင္ကုိရီးယားမွာ အေမရိ ကန္ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ THAAD ခ်ထားတာဟာ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားနဲ႔ တျခားေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ ေတြရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာလံုၿခံဳေရး အ က်ိဳးစီးပြားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားေလ်ာ့ေစၿပီး ေဒသတြင္းမဟာ ဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ အဲဒါဟာ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္မွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းစင္ေရးအ တြက္ (ဒါမွမဟုတ္) အဲဒီေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါဘူး။ တ႐ုတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း၊ အမ်ားႀကီးစုိးရိမ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားတုိ႔ဟာ အဆင့္အ မ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အနီးကပ္ဆက္သြယ္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လုပ္ ေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ အေမရိကန္က THAAD စနစ္ခ် ထားတာကို တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားႏွစ္ ႏုိင္ငံစလံုးက အေလးအနက္ကန္႔ ကြက္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ေဒသ ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာဟန္ခ်က္ညီ မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ နဲ႔ ႐ုရွားတုိ႔က ေပါင္းၿပီးျဖစ္ေစ၊ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းပဲျဖစ္ေစ လုိအပ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳ လုပ္သြားပါမယ္။

ဆီးရီးယားျပႆနာကို ကမၻာက အမ်ားႀကီးအာ႐ံုစိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာေျပလည္ေစဖို႔ ဘာ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္က ထင္ လဲ။ ဒီကိစၥမွာ ႐ုရွားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိသံုးသပ္မလဲ။

အခုဆို အေရွ႕အလယ္ပုိင္း မွာ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးနဲ႔ ေျခရာခံလို႔ မရႏုိင္ဆံုး ေနရာျဖစ္ေနတဲ့ ဆီး ရီးယားျပႆနာဟာ ဆီးရီးယား ျပည္သူေတြအေပၚ ခက္ခဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာ နဲ႔ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ ႀကီး မားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါ တယ္။

ဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္္လို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ ရပ္တည္မႈဟာ မေျပာင္းလဲပါဘူး။ ဆီးရီးယားရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲမႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာ ေတြကို ေလးစားရမယ္။ ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္။ ဆီီးရီးယားရဲ႕ အနာဂတ္ကို ဆီးရီးယားျပည္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔သာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္မႈအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။

သိပ္မၾကာခင္လေတြက ဆီး ရီးယား ျပႆနာပတ္သက္လို႔ အ ျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျခအေန တခ်ိဳ႕ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အက္ စတာနာေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆီးရီးယား မွ စစ္မက္အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဇုန္ ေတြဖန္တီးဖို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္ လႊာတစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါ တယ္။ ကုလသမဂၢေထာက္ခံတဲ့ ဂ်ီနီဗာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ ေရွ႕ဆက္က်င္းပေနပါတယ္။

ဆီးရီးယား ျပႆနာကို အ ေသအခ်ာ ေျဖရွင္းမႈမွ ပူးေပါင္းပါ ဝင္ဖို႔ ႐ုရွားရဲ႕အေရးပါတဲ့ အျပဳသ ေဘာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ အခန္း က႑အတြက္ တ႐ုတ္က ခ်ီးက်ဴး ႀကိဳဆိုပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒဟာ ကမၻာ့လံုၿခံဳ ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အ တြက္ တကယ့္ အႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ ခဲြျခားေရးဝါဒ စတဲ့ အင္အားစုသံုးခုကို တိုက္ဖ်က္ ရာမွာ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ခင္ဗ်ားဘယ္လို ျမင္လဲ။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အေနအ ထားဟာ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ လႈပ္ရွားေနဆဲပါ။ ဒီႏွစ္စကတည္း က ႏိုင္ငံေတြ အမ်ားႀကီးမွာ လူ ေသဆံုးမႈမ်ားခဲ့တဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတြျဖစ္ ပ်က္ခဲ့ေလေတာ့ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ ဘက္လုပ္ေဆာင္မႈမွာ တိုးတက္မႈ တခ်ိဳ႕ရွိေနေပမယ့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေတြကို အားေလ်ာ့ေစႏိုင္တဲ့အ ၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနဦးမွာပဲလို႔ လူေတြေတြးမိလာ ေစပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ကို တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ကမၻာ့လံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္မွာ အ ေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဆက္ရွိေနပါတယ္။

ႀကီးမားတဲ့အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းအဖြဲ႕ ဝင္ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ ဖ်က္ေရး သူတို႔နဲ႔ဆိုင္ရာ အနာ ဂတ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈပိုမ်ားလာ ေစဖို႔ အေရးပိုၿပီး သတိထားမိလာ တာဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ ဖ်က္ေရးမွာ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ ေတြရဲ႕ သိသာတဲ့တိုးတက္မႈအေျခ အေနျဖစ္ပါတယ္။

ပထဆံုးအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း အ ျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြက အ ၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြကို ဘာလို႔ အၿမဲတမ္း ေလ်ာ့က်မသြားေစသ လဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အ ၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြက ကမၻာႀကီး ရဲ႕ မတူညီတဲ့ေဒသေတြမွာ တိုက္ ခိုက္မႈေတြ ပိုလုပ္ဖို႔ ခိုင္းေစလာ တယ္၊ စီစဥ္လာၾကတယ္။ တတိ ယအေနနဲ႔က အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခုိက္ေရး အေတြးအေခၚေတြဟာ အင္တာနက္နဲ႔ လူမႈမီဒီယာေတြက တစ္ဆင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေန တယ္။ အဲဒါဟာ သက္ေရာက္မႈ  ဆက္ရွိေနပါတယ္။ စတုတၳအေန နဲ႔က အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ ေရးကို ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က သူတို႔ ကိုယ္ ပိုင္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြား တိုးျမႇင့္ဖို႔ အသံုးခ်ေနၾကၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ ကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ စံႏွစ္မ်ိဳးထား ေနၾကပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ သီးျခားစီ၊ နည္းနည္းစီ ျဖစ္ေန တယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမွာ အင္ အားစုေတြကို တေပါင္းတည္း စု ေဝးဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။

—Ref:Xinhuanet