ေနအိမ္တြင္ ေမြးျမဴထားသည့္ အရြယ္ေရာက္မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ကို ေနထိုင္က်က္စားရာေဒသသို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပး

ၿမိဳတ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံတစ္ဦးက လသား အရြယ္ကတည္းက ေမြးျမဴထားသည့္ အရြယ္ေရာက္မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္ကို ၎တုိ႔ က်က္စားေနထိုင္သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေခ်ာင္းေဒသသို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။


မိေက်ာင္းပိုင္ရွင္သည္ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕ ကန္ေပါင္႐ိုးရပ္ မီးသတ္လမ္း တြင္ ေနထုိင္ၿပီး ၂၀၀၆ ကပင္ ေနအိမ္၌ အုတ္ကန္ျဖင့္ ေမြးျမဴခဲ့ကာ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေကြၽးေမြးစရိတ္ အခက္အခဲေၾကာင့္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနသို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဇူလုိင္ကတည္းက ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံသည့္ အဆိုပါ မိေက်ာင္းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ ေရခ်ိဳေရငန္အစပ္ ေက်ာက္ေခ်ာင္းေဒသသို႔ စက္တင္ ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္
သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လသားအရြယ္ကတည္းက ေမြးျမဴထားေသာ မိေက်ာင္း၏ အရြယ္အစားသည္ ေျခာက္ေပခန္႔ ရွည္လ်ားၿပီး ခႏၶာကိုယ္လံုးပတ္အရြယ္အစား ၁၀ လက္မခန္႔ရွိသည္။ အစားအေသာက္အေနျဖင့္ ငါး၊ ပုစြန္တုိ႔ကို ေန႔စဥ္ေကြၽးေမြးရသည္။

မိေက်ာင္းသည္ ေရခ်ိဳေရငန္တြင္ က်က္စားေလ့ရွိၿပီး တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ မိေက်ာင္းမ်ား က်က္စားမႈမရွိ ေသာ္လည္း ဘုတ္ျပင္းကြၽန္းအနီး တစ္ဝိုက္တြင္ က်က္စားေနထုိင္ၾကသည္။

Top News