ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား က်န္ရိွေနဆဲ ကမၻာႀကီး

ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဝုိင္အိုမင္းျပည္နယ္ ဂ်က္ဆန္ ဟုိးတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဗဟုိ ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ၎တို႔အဓိကထားေသာ အ ေၾကာင္းအရာသည္ ေငြေၾကးမူဝါဒ သက္သက္မဟုတ္ေပ။


အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒  ဂ်ဲနက္ယယ္လင့္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း သည္  ၂၀၀၈ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္ မူဝါဒစည္းမ်ဥ္းအေျပာင္း အလဲမ်ား လုပ္ရျခင္းအေပၚ အဓိ ကထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ မာရီယုိဒရာဂီက မူ ယူ႐ုိဇုန္၏ မၾကာေသးမီက စီး ပြားေရးနာလန္ထမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရး ဥေရာပတြင္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေၾကာင္းကုိ ၎၏ ေန႔လယ္စာစားပြဲေဆြးေႏြးမႈ ၌ အဓိကထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္း အရာမ်ားက အဓိကေနရာယူခဲ့ၿပီး ယင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားက လည္း စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္အေျခအေန မ်ားကုိ ပံုသြင္းေပးၿပီး ဗဟိုဘဏ္ အရာရိွမ်ား အဓိကနပန္းလံုးရ ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာအသြင္ ဖန္တီးမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္ တြင္းအလုပ္အကုိင္၊ လုပ္ခလစာ ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားအေၾကာင္း အဓိ ကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဘ႑ာ ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား စီးဆင္းမႈႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားအေၾကာင္း ဦးတည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ဆို႐ုိးေဟာင္း တစ္ခုက အက်ံဳးဝင္ေနသည္။ ‘အေျပာင္းအလဲမ်ားမ်ားလုပ္ ေလ၊ နဂုိအတုိင္းဆက္ရိွမႈမ်ား ေလ’ဟူေသာ ဆုိ႐ုိးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ တစ္ဝန္းမွ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး မ်ားကုိ အဓိကတင္သြင္းေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္အေစာ ပုိင္းကစ၍ ၁၉၈၀ ျပည့္ေက်ာ္ႏွစ္ မ်ားအထိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပလက္ရိွေငြေၾကးစာရင္းတြင္ လုိေငြျပမႈအလြန္နည္းပါးသည္။ လက္ရိွေငြစာရင္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ စုေဆာင္းေငြႏွင့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ်ေျခကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ သည္။ စုေဆာင္းေငြက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ပိုမ်ားပါက လက္ရိွ ေငြစာရင္း (စာရင္းရွင္ေငြစာရင္း) တြင္ ပုိေငြျပၿပီး ယင္းႏုိင္ငံက က်န္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေငြေခ်းေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။

ပထမကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ က်န္ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအား ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး အဓိကေထာက္ပံ့ ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။

၁၉၈၇ တြင္မူ ကမၻာလံုးဆုိင္ ရာ ေငြေၾကးမညီမွ်မႈသည္ မေရ ရာေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္း သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ပထမဆံုး ေထာက္ျပေျပာဆုိသူမ်ားတြင္ စီး ပြားေရးပညာရွင္ ဖရက္ဒ္ဘာစ တန္လည္းပါဝင္သည္။ ‘‘ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ပံုေဖာ္သူႏွင့္ ကမၻာသံုး ေငြေၾကးကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အ ႀကီးမားဆံုး ေႂကြးတင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္၏ လို ေငြျပမႈသည္ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ား အထိ ဆက္လက္စီးဆင္းေနမည္’’ ဟု ဖရက္ဒ္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း လြန္ခဲ့ ေသာ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံခဲ့ရ ေသာ ဂ်ပန္က အႀကီးဆံုးၿမီရွင္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားပုို္င္ဆုိင္မႈမ်ား ဆက္လက္ တုိးတက္ေနမည္ဟု ၎က ေဟာ ကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၆ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စာ ရင္းရွင္ေငြစာရင္းသည္ ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ ၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရိွၿပီး ဂ်ပန္ ဗဟုိဘဏ္ကလည္း အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ရွယ္ယာမ်ားကို စံခ်ိန္ တင္ဝယ္ယူထားသျဖင့္ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား၏ အဓိကတရားခံသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း အေမရိကန္သို႔ တင္ပုိ႔မႈမ်ားကို မိမိဘာသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားထားရိွခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ Plaza Accord သေဘာတူညီ ခ်က္အရ ကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ပါက ယန္းေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ား ကုန္ ခါနီးတြင္ ဂ်ပန္ယန္းေငြတန္ဖိုးျမင့္ တက္လာၿပီး အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ရွယ္ ယာမ်ား၌ ဂ်ပန္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပူေဖာင္းမ်ား ေပါက္ထြက္သြားခဲ့ ပါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလည္း ေဇာက္ထုိး ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ ေလာက္မွာပင္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ ေရးလုိေငြတရားခံယာယီျဖစ္ခဲ့ ေသးသည္။၁၉၈၇-၁၉၈၈ ေတာင္ ကုိရီးယား၏ စာရင္းရွင္ေငြစာရင္း သည္ ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း  အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးျခယ္ လွယ္မႈမ်ားေၾကာင္း ယင္းႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပစုေဆာင္းေငြမ်ား ျမင့္တက္ ခဲ့သည္ဟု ခၾကာခဏေျပာၾကားခံ ရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္လည္း ထိုသုိ႔စြဲခ်က္တင္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အေမရိကန္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို စံခ်ိန္တင္ဝယ္ယူမႈႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ စနစ္တုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားက အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ား၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေၾကာင္း လႊမ္းမိုးခဲ့ သည္။ တကယ္လည္း ေငြေၾကးျခယ္လွယ္မႈႏွင့္ မမွ်တေသာ ကုန္ သြယ္ေရးအေလ့အက်င့္မ်ားမွာ အဓိကေနာက္ကြယ္မွ ေမာင္းႏွင္ အားမ်ားဆုိေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံေသာ အေထာက္အ ထားမ်ားရိွခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုးအခ်ိဳ႕ ကာလမ်ားတြင္ မွန္ကန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွေငြစာရင္းသည္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF)ႏွင့္ အျခားေဟာကိန္းထုတ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပုိမိုေလ်ာ့ပါးလာ ပါသည္။

၂၀၀၆-၂၀၀၈ တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပင္ ေက်ာ္လု ေက်ာ္ခင္ျဖစ္ေနေသာ ျပည္ပပို ေငြသည္ လတ္တေလာ၌ ၁ ႏွင့္ ၂ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားသာ တဝဲလည္ လည္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္၏ ပထမဆံုးလပတ္တြင္ အနည္းငယ္တည္ၿငိမ္ခဲ့ေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီးထြက္ခြာမႈမ်ား ဆက္ လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ဤေနရာတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဝင္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စာရင္းရွင္ေငြစာရင္းပုိေငြေလ်ာ့ က်လာစဥ္မွာပင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ပုိေငြစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာခဲ့ သည္။  ယင္းစာရင္းရွင္ပုိေငြမ်ား သည္ မမွ်တေသာ ကုန္သြယ္ေရး အေလ့အက်င့္မ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာသည္ဆုိေသာ ကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေျပာၾကားခ်က္ သည္ အႏွစ္မရိွဟုသာ ေျပာရ မည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္ပုိင္ ေငြေၾကးမရိွသျဖင့္ ေငြေၾကးျခယ္ လွယ္မႈမွ အျမတ္ထြက္ေနသည္ဟု ေျပာျခင္းသည္ လြန္ရာက်သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ ေရးပိုေငြပမာဏကုိ သီးျခားထုတ္ ၍ ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ ျပည္ပပုိေငြမ်ားအတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္း ထားရိွျခင္းသည္ ထူးျခားသည္ ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၇ တြင္ ၾသစႀတီးယား၊ ဒိန္းမတ္၊ အုိင္ယာလန္၊ ဂ်ပန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စာရင္းရွင္ေငြစာရင္း၌ ပုိေငြမ်ား ျပသခဲ့ၾကၿပီး အျခားအာရွႏုိင္ငံ မ်ားတြင္လည္း အလားတူ ပုိေငြ မ်ားျပသခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ စာရင္းရွင္ေငြစာရင္းလုိေငြျဖင့္ လည္ပတ္ ေနသည္မွာ မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ဆက္နီး ပါးရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ ေရးပုိေငြျပေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို လက္ညိႇဳးထိုးျခင္းသည္လည္း ၾကာ ျမင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဝုိင္အုိမင္း ျပည္နယ္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ေငြေၾကး ပုိေငြျပေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ပိုမုိ သံုးစြဲရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့၍ စုေဆာင္းရန္ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးသင့္ပါ သလားဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးခ်ိန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ပုိေငြ မ်ား ျပသေနခ်ိန္က အလားတူေမး ခြန္းမ်ိဳး အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား ေမး ျမန္းခဲ့ရာ ယင္းကို ႁခြင္းခ်က္မရိွ ပယ္ရွားခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ေနာက္ပုိင္း ၃၈ ႏွစ္ တာကာလအတြင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ စာရင္းရွင္ေငြစာရင္း သံုး ႀကိမ္သာလွ်င္ ပုိေငြျပခဲ့သည္။ အ ခြန္မူဝါဒသည္ ေငြေၾကးစုေဆာင္း ျခင္းထက္ အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္း ေႂကြးၿမီမ်ား ဆင့္ကဲဆင့္ကဲရယူျခင္းကုိ မ်က္ႏွာသာေပးထား သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာက်ဆင္းလာခ်ိန္တြင္မူ ႏုိင္ငံတကာ၌ အေမရိကန္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္စြမ္းကို ထိခိုက္လာသည္။ သု႔ိေသာ္အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရိွျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး၏ အဓိက အရန္ေငြေၾကးဟူေသာ ေဒၚလာ၏ ရပ္တည္မႈသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေနသည္။ ယင္းအ တြက္ အေမရိကန္က စာရင္း ရွင္ေငြစာရင္းလုိေငြမ်ားကုိ ဖာ ေထးရန္ လြယ္ကူေနသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ယင္းသို႔လြယ္ကူေနျခင္း သည္ ေကာင္းသည္ဟုေတာ့ မဆို သာေပ။

—Ref:The Persistence of Global Imbalances

Top News