ထူးခၽြန္ဆရာဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေရး ေက်ာင္းအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္စတင္မည္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္မည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ထူးခြၽန္ဆရာဆု ေက်ာင္းအ ဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို စက္တင္ ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္မည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။


အဆုိပါ ထူးခၽြန္ဆရာဆုအစီ အစဥ္သို႔ ပညာေရးဌာနတြင္ လုပ္ သက္စုစုေပါင္း အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ ရွိသူ မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး ယခုႏွစ္ အမွန္တကယ္ စာသင္ၾကားေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားကိုပါ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

‘‘ေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ပညာတန္ေဆာင္အဖဲြ႕က ဆရာ ႀကီးေတြ ဦးစီးၿပီးလုပ္တယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေရြး ခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေရးေတြ မွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာ ေရးမွဴး႐ံုး လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို စက္ တင္ဘာ ၂၄ ရက္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ဗဟိုအဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထူးခၽြန္ဆရာဆုေရြးခ်ယ္ခ်ီး ျမႇင့္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တုိ႔တြင္ ေရး  ေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ျခင္း၊ ဗဟိုအဆင့္တြင္ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖအျပင္ လက္ေတြ႕သင္ ၾကားျပသမႈ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ဆုမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္ တြင္ ထက္၊ လယ္၊ မူ သံုးဆင့္၌ ပထမဆုက်ပ္သိန္း ၄၀၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ သိန္း ၂၀၊ တတိယဆု က်ပ္ ၁၀ သိန္းေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ထက္၊လယ္၊မူ သံုးဆင့္လံုး၌ ပထမဆုက်ပ္ငါးသိန္း၊ ဒုတိ ယဆု က်ပ္သံုးသိန္း၊ တတိယဆု က်ပ္ႏွစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ သည္။

အေျခခံပညာက႑အတြက္ ထူးခၽြန္ဆရာဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ ပညာတန္ေဆာင္ႏွင့္ ေတာ္၀င္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ယခင္အႀကိမ္မ်ားက ထက္၊ လယ္၊ မူ သံုးဆင့္၌ ပထမဆုရရွိသူမ်ားအား ယခုအႀကိမ္တြင္ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အေနျဖင့္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထူးခၽြန္ဆရာဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေရးဦးစီးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

More in Education Section