တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာဒုတိယပတ္ အေၾကာင္းျပန္မည္

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂ ရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ အ ေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ဟု အဆင္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
တစ္ဦး ကေျပာသည္။


တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၏ အထူးျပဳဘာ သာရပ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ စာရင္းကို အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ား တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားက ၎တို႔ ေက်ာင္း၌ ဝင္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စာတိုက္ ကတစ္ဆင့္ ျပန္လည္အေၾကာင္း ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္ ေလာက္မွာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေတြ ျပန္ခ်ေပး မယ္။ ဝင္ခြင့္ရစာရင္းကို ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ေၾကညာထားမယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြဆီကို အဲဒီေက်ာင္းေတြကပဲ အေၾကာင္းျပန္ေပးမယ္’’ ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕က တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲ ရမွတ္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား၏ ဦးစားေပးေလွ်ာက္္ထား မႈ၊ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားက လက္ခံေပးႏိုင္ မည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အေပၚ မူတည္၍ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ မည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခု တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ မွ ၂၅ ရက္အထိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီး သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ မ ေလွ်ာက္ ထားရေသးပါက အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) သထံု လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ ဟု ေၾကညာထားသည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ပထမ ႏွစ္သင္တန္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ ရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံသည့္ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ တြင္ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆိုရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦးေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

Top News