ေအာ္ပေရတာမ်ားက ကြန္ရက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ျဖန္႔ၾကက္ထားႏိုင္

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လူဦးေရအေပၚသာ ကြန္ရက္အမ်ားဆံုးလႊမ္းၿခံဳထားႏုိင္ၿပီး ေျမျပင္အေနအထားအရ ကြန္ရက္အျပည့္အဝ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇ မတ္လ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တယ္လီေနာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တာဝါတိုင္ ရွစ္ေထာင္ခန္႔ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားသည္ဟု တယ္လီေနာေအာ္ပေရတာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Joslin  က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝါတိုင္အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔ရွိၿမိဳ႕မ်ား အားလံုးသို႔ ကြန္ရက္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။


မတ္လစာရင္းအရ တယ္လီေနာသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၈၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားၿပီးအူရီးဒူးသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာႏွစ္ခု၏ သံုးႏွစ္အတြင္း ကြန္ရက္ျဖန္႔ ၾကက္ထားႏိုင္မႈပမာဏသည္ လူဦးေရေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးသက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး ေျမျပင္ဧရိယာအေနျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကိုသာ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ ေစ်းကြက္လက္ဦးမႈ ရရွိထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ ေျမျပင္ဧရိယာ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထားႏိုင္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေသာ္လည္း လူဦးေရအေပၚ ျဖန္႔ၾကက္္ထားႏိုင္သည့္ ကြန္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အႏံွ႔ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ရန္ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည့္ ကတိကဝတ္အာမခံေၾကး Universal Service Fund ကို အသံုးျပဳကာ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္မည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္မည့္ ပမာဏကို လိုင္စင္စတင္ရယူစဥ္က အစိုးရႏွင့္ ကတိျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသစ္ဝင္ ေရာက္လာမည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel သည္ ေက်းလက္ေဒသကို အဓိကထား၍ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မည္ဟု ကတိျပဳေျပာဆိုထားသည္။

Top News