ကာကြယ္ေဆးအသစ္က လိင္ဆက္ဆံရာမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကိုးမ်ိဳး ကာကြယ္ႏိုင္

Human Papillomavirus (သို႔မဟုတ္) HPV ေခၚလိင္ဆက္ဆံ မႈမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါကိုးမ်ိဳးကို အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ ကာကြယ္ေဆးအသစ္တစ္မ်ိဳးက ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေလ့ လာေတြ႕ရွိသည္။

HPV ေရာဂါသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္မႈအမ်ား ဆံုးေရာဂါျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးပြားအဂၤါႏွင့္ စအိုတို႔တြင္ အသားပိုမ်ား ျဖစ္ေပၚ ၿပီး သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ျမင့္မား သည္။

HPV ေရာဂါအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ကင္ ဆာျဖစ္ပြားေစေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးအစား ၁၃ မ်ိဳးသာရွိၿပီး HPV အမ်ိဳးအစား ၁၆ ႏွင့္ ၁၈ တို႔က သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

HPV ေရာဂါကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီးျဖစ္ကာ Cervarix ႏွင့္ Gardasil ေဆးတို႔သည္ HPV ၁၆ ႏွင့္ ၁၈ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ Gardisal ေဆးက HPV အမ်ိဳး အစား ၆ ႏွင့္ ၁၁ တို႔ကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ Cervarix ႏွင့္ Gardisil ေဆးႏွစ္မ်ိဳးက HPV ေရာဂါ အားလံုးကို ကာ ကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ထားေသာ HPV ကာကြယ္ေဆးသည္ HPV ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး HPV အမ်ိဳးအစား ၁၆၊ ၁၈၊ ၆၊ ၁၁ ႏွင့္ ၃၁၊ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၂ ႏွင့္ ၅၈ တို႔ကိုလည္း ကာ ကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

The lancet ဂ်ာနယ္္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းေလ့လာမႈက 9v HPV ဟုေခၚေသာ ကာကြယ္ေဆးသစ္သည္ HPV ေရာဂါကို တားဆီးရာတြင္ ေရရွည္ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ယင္းေရာဂါကိုးမ်ိဳးျဖစ္ပြား ႏိုင္မႈကို ၉၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေဆးဝါးအသစ္သည္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

—Ref:UPI