အသားစားသံုးမႈ ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မား

အနီေရာင္အသားမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္အသားမ်ား စားသံုး မႈ ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္ မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ငါးႏွင့္ အခြံမာေရသတၱဝါမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ဆိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မရွိဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ သုေတ သီမ်ားက ေျပာသည္။


အသားမ်ားထက္ အပင္ကိုအေျခခံေသာ အစားအစာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုအက်ိဳးရွိေၾကာင္း မၾကာမီက ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာ ၿပီးခဲ့သည့္လက Medical News Today  ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အဓိကပါဝင္ေသာ အစာမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ ကိုလက္စထေရာပမာဏ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေလာေလာဆယ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့ လာမႈ အမ်ားအျပားက အသားစားသံုးျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြား မႈ အႏၲရာယ္ျမင့္မားမႈၾကား ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Duke-NUS ေဆးပညာေက်ာင္းက ယင္းေလ့ လာမႈမ်ားကို အတည္ျပဳထားၿပီး အသားစားသံုးမႈ ျမင့္မားျခင္းက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေစသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အနီေရာင္အသား အမ်ားဆံုးစားသူမ်ားသည္ ယင္းအသားအနည္းငယ္သာ စားသံုးသူမ်ားထက္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့ လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသားမ်ားအစား ငါးႏွင့္ အခြံမာ ေရသတၱဝါမ်ား စားသံုးျခင္းျဖင့္ ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

လူအမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္အသားစားသံုးမႈကို လံုးဝရပ္တန္႔ပစ္ရန္ မလိုဘဲ ေန႔စဥ္စားသံုးမႈ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ အထူးသျဖင့္ အနီေရာင္အသားစားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားကေျပာသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အပင္ကိုအေျခခံေသာ အစားအစာမ်ား၊ ငါးႏွင့္ အခြံမာေရသတၱဝါမ်ား စားသံုးသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ အနီေရာင္အသားမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေသာ သံဓာတ္က စားသံုးမႈျမင့္မားလွ်င္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: MNT