ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ႏွစ္ခု မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ

ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအ ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။


ပါတီသစ္ႏွစ္ခု ထပ္တိုးလာ ေသာ္လည္း တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘဲ ယခင္အတိုင္း ၉၄ ပါတီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္း ေရးမွဴးဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီသည္ ကယားျပည္နယ္ အေျခစိုက္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)ႏွင့္ ကယားလူ မ်ဳိးစု ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ကို ျပန္ လည္ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပါတီႏွစ္ရပ္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္က တစ္ဆက္တည္းထုတ္ ျပန္သည္။

ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီ ကို အလုပ္သမားအေရးႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ၁၈ ဦးက စုေပါင္းတည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး အတြက္ ခိုင္မာသည့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ ဟု ပါတီဥကၠ႒ ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ စိစစ္ေနသည့္ ပါတီေလးခုက်န္ ရွိေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္းကေျပာ သည္။ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ေန သည့္ ပါတီေလးခုတြင္ အမ်ဳိးသား ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား တည္ေထာင္ သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ညီၫြတ္ေရးပါတီ လည္း ပါဝင္သည္။

More in Politics Section

Top News