ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ အခ်က္သုံးခ်က္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု RCSS ထုတ္ျပန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည့္ ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ ၀င္ အခ်က္သုံးခ်က္ ေဆြးေႏြးမည္ ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးေကာင္စီ (RCSS) က စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၌ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္သည္။


RCSS ဥကၠ႒ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာ ေရာက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံ တကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိ သည္။

ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု RCSS က ထုတ္ျပန္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ RCSS ဥကၠ႒တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ရန္ အစိုးရဘက္က တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အစိုးရက ဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အ ၾကား ယုံၾကည္မႈကို ပိုမိုခုိင္မာ လာေစေၾကာင္း RCSS ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

RCSS ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ၏ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ခရီး စဥ္သည္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကို မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

RCSS အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္ မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ျဖစ္ေသာ္ လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တို႔အၾကား တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားျခင္း၊ အ မ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပဲြက်င္းပခြင့္ မရေသးျခင္းႏွင့္ စီး ပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္။

အဆုိပါအေျခအေနတြင္ အ စုိးရ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏွင့္ RCSS ဥကၠ႒ဦးေဆာင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းသည္ ျပႆ နာေျဖရွင္းေရး မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု RCSS အႀကံေပးဦးခြန္းေဆက သုံးသပ္ သည္။

RCSS မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဆာင္း ဟန္ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႕သည္ NCA  မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး မည္ဆုိေသာ ‘၀’ လက္နက္ကိုင္အ ဖဲြ႕ (UWSA)ႏွင့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းက UWSA ဌာနခ်ဳပ္ပန္ဆန္း၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးထားသည္။ 

More in Politics Section

Top News