ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာအခ်က္မ်ား အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေထာက္ျပ

 ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးအ ေျခအေနႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနမႈ မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး တြင္ ပါဝင္ခြင့္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။


ႏိုင္ငံကိုးႏိုင္ငံ အေျချပဳဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ မ်ား ဖိုရမ္ (Forum of Federation) ကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ နယ္ ပယ္အသီးသီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံထိပ္ တန္း အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လႈပ္ရွား သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ က်ား၊ မ ဂ်န္ဒါအခန္းက႑ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ Green Hill Hotel တြင္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရး ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သား အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားပါဝင္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီအားနည္းတာ၊ လူမ်ိဳးစုေတြအၾကား ဟန္ခ်က္မ ထိန္းႏိုင္တာေတြနဲ႔ ဒီဂ်န္ဒါခြဲျခားမႈ ေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ဒ ရယ္ စနစ္တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေတြအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္လိုဟာမ်ိဳး၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ လည္း အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ဖို႔ေပါ့’’ ဟုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္ အႀကီးတန္း အႀကံ ေပး Francsis Kok-Wah Loh ကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခက္အခဲ ကို အစဥ္အၿမဲေထာက္႐ႈစဥ္းစား သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔အတြက္ကိုယ္ စားျပဳ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မိ ကြန္ခ်မ္းႏြန္က ေဆြးေႏြးသည္။

‘‘က်ား၊မ တန္းတူေရး အ ေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒက စေျပာရမွာ ပါပဲ။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာကို ကြၽန္မတို႔အစဥ္ အၿမဲေထာက္ျပမႈေတြလည္း ရွိ ထားပါတယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္ တာ ေမဝင္းျမင့္ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရရွိ လာသည့္ အခ်က္မ်ားကို တက္ ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက တစ္ဆင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးပို႔အႀကံျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထက္မင္းလြင္က ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News