ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာမည္လား

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သိပ္စိမ္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ ေပ။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးကို အဓိကထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ေနရသည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ပါဝင္ႏုိင္ေရး စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ လမ္းေဖာက္ႏုိင္ေရး နည္း လမ္းရွာသင့္သည္။ အမွတ္စဥ္ (၅၈)ျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ ခဲ့ေသာ ျမန္္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ သမုိင္းဂုဏ္ကို ထြန္းေျပာင္ေစခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢလံု ၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအ ဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္လား ႐ုပ္ ရွင္ပိတ္ကားေပၚတြင္ ဆက္ၾကည့္ ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္ စီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းျမင့္မားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္လာႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး မ်ားကို ပိုမိုအသက္ဝင္ေစႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတုိ႔အ ၾကား ရွိရင္းစြဲဆက္ဆံေရးသည္ အေကာင္း၊ အဆိုး၊ အက်ိဳး၊ အ ျပစ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ၿပီးစ ကတည္းက ကုလသမဂၢ၊ ဆက္ စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားရွိ ခဲ့လင့္ကစား နယူးေယာက္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ဆက္ဆံေရးသည္ ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ အေကာင္းဘက္ သာလြန္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရ ေသးေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၆၆ ႏုိင္ငံစာ ရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသမွ ဘ႐ူႏုိင္းႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီး ယားႏုိင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္အ တူ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္လာ မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံတကာသံခင္း တမန္ခင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျမႇင့္ တင္ႏုိင္မည့္၊ ေလာ္ဘီလုပ္ႏုိင္ မည့္ အခြင့္ေကာင္းမ်ား လမ္းပြင့္ လာႏုိင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္ စိန္ ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား လည္း ရွိေနသည္ကို မ်က္ျခည္ မျပတ္သင့္ေပ။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေလး ႀကိမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ သံုး ႀကိမ္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ တစ္ ႀကိမ္စီ အသီးသီးေရြးခ်ယ္ခံထား ရသည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီအခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေရး မည္သို႔မည္ပံု ျပင္ဆင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆန္း စစ္ သံုးသပ္သင့္သည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္ စီသည္ ကုလသမဂၢ၏ အဓိက ယႏၲရားႀကီးေျခာက္ခုအနက္ တစ္ ခုျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးထိန္း သိမ္းျခင္း၊ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ ျပင္ဆင္မႈကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံသစ္မ်ား လက္ခံျခင္းတုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိ သည္။ ေကာင္စီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးထိန္းသိမ္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ ႏိုင္သည့္အျပင္ ေကာင္စီ၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အရ စစ္ေရးအရ အေရး ယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္ မေနလိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ကုလသမဂၢ၏တစ္ခုတည္းေသာ ယႏၲရားလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အသိပညာပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ ဒန္ၿမိဳ႕ ဝက္စ္မင္စတာ၌ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ပထမ ဆံုးအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ၿပီး အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ငါးႏုိင္ငံႏွင့္ အ ခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး သက္တမ္းတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ ဝင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံမွာ ဩစေၾတး လ်၊ ဘရာဇီး၊ အီဂ်စ္၊ မကၠဆီကို၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ပိုလန္တုိ႔ျဖစ္ သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ အခ်ိန္ ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံဦးေရကို ၁၀ ႏုိင္ငံသို႔ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ကုလ သမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားကို ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေဒသအ လိုက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ သံုးပံုႏွစ္ပံုက ေထာက္ခံရန္ လို အပ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေန တြင္ အာဖရိကေဒသက သံုးႏုိင္ငံ၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသက ႏွစ္ ႏုိင္ငံ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသက ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အျခားေဒသက ႏွစ္ႏုိင္ငံ၊ အေရွ႕ဥေရာပေဒသ က တစ္ႏုိင္ငံဟု ေဒသအလိုက္ ခြဲတမ္းခ် ေရြးခ်ယ္သည္။ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီဥကၠ႒အျဖစ္ အၿမဲ တမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံအမည္ အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္ အတုိင္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ အလွည့္က်တာဝန္ယူရသည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္ စီျပင္ဆင္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအ ပိုင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ မ်ားအပိုင္းဟု ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္သည္။ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား တိုး ခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးသည္ ဗီတိုအာဏာ ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနရာ ပိုမိုအ ခ်ိန္ယူရဖြယ္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား တိုး ခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးသည္ ဦးစြာအထ ေျမာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။ ဗီတို အာဏာရရွိထားသည့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အားလံုးအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္ ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံဦးေရ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕ စည္းေရးကို မလြဲမေသြ ေထာက္ ခံအတည္ျပဳႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ အ ခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အ စည္းအေဝးမ်ားတြင္ တတိယ ကမၻာႏုိင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုေနရာ ေပးလာႏုိင္မည္ျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးထိန္းသိမ္းမႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလာႏုိင္ ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား လည္းရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအၾကား ဆက္ ဆံေရးတြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း ေသာ ေန႔စြဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ တံခါးပိတ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခ အေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားကိစၥ ရပ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေျခအေန ေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ (၅၅၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေန အမည္ သတ္မွတ္၍ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေဆြးေႏြးမည့္အစီအစဥ္၌ ထည့္ သြင္းရန္ ေထာက္ခံမဲ ၁၀ မဲ၊ ကန္႔ ကြက္မဲ ေလးမဲ၊ ၾကားေနမဲတစ္မဲ ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

  ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကမ္ဘာရီသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေျခအေနကို တရားဝင္အ စည္းအေဝးအစီအစဥ္အရ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အစီရင္ခံတင္ ျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေၾက ညာခ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယေျမာက္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပထမဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔က ဗီတိုအာဏာအသံုးျပဳ၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ားကို ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာ ဆန္းစစ္၊ သင္ခန္းစာယူလ်က္ ေရွ႕ဆက္မည့္ ခရီးရွည္တြင္ ထိုက္ ထိုက္တန္တန္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႀကီးသို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြ ေထြညီလာခံတုိ႔၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္ ၅၈ ႏုိင္ငံေျမာက္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၄၅) ကို ခ် မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဝင္ခြင့္ ျပဳရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ႏုိင္ငံအနက္ ၁၀ ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပး ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံက မဲမေပးခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အထိ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ-ကုလသမဂၢအခန္းက႑တြင္ အျမင့္မားဆံုး သမုိင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာ ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ နယူးေယာက္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ဆက္ဆံမႈကို ပိုမို အားေကာင္းခုိင္မာလာေစမည့္အ ျပင္ ေဒသတြင္းသာမက ကမၻာ့ ေရးရာျပႆနာမ်ား၊ အက်ပ္အ တည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုထိ ထိေရာက္ေရာက္၊ တက္တက္ႂကြ ႂကြ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ လည္း ျမင့္ျမင့္မားမားအေထာက္ အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊လႊႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၊ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား၊ အလားအလာမ်ား၊ နည္းနာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ကမၻာ့သံခင္းတမန္ခင္း တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ခ်ဲ႕ထြင္ပါဝင္ႏိုင္မည့္ ေျခ လွမ္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ အစျပဳ ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)