၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝး အႀကိဳျပင္ဆင္မႈ စတင္ဟု UPDJC ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ေျပာ

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထိေရာက္ သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စတင္ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစု အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္လတစ္ ႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ကာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေထာက္အကူျပဳေရး ႐ံုးခန္းတစ္ခုကို စက္ တင္ဘာ ၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ အား ေကာင္းတဲ့ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ ေနတယ္။ ညီလာခံမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ထိေရာက္စြာ ေထာက္ျပေဆြး ေႏြးႏိုင္ဖို႔၊ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္’’ ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ဝင္ ဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

က်င္းပၿပီးစီးသည့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ရာ၌ အားနည္းခ်က္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ညီလာခံသေဘာတူ ညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕အတြင္း အေက်အ လည္ ေဆြးေႏြးမႈမရိွိသျဖင့္ သ ေဘာထားတင္ျပမႈ အပိုင္းတြင္ လစ္ဟာမႈအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကဆိုသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ ၂၃ ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ သေဘာထားေတြကို ေက်ေက် လည္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေသး ဘဲနဲ႔ အေပၚမွာသြားၿပီး အဆိုျပဳ တာေတြရွိတဲ့အတြက္ သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈ အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေနာင္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုမိုေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ယူ ဆတယ္’’ ဟု SNLD တြဲဖက္အ တြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးစိုင္းေက်ာ္ ၫြန္႔ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ပထမဆံုးအ တည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အားသာခ်က္၊ အားနည္ခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို UPDJC အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပရန္ရွိ ေၾကာင္း UPDJC အဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုင္း ေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီ ခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပိုင္းႏွင့္ တရားဝင္မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ အား နည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်င္းပရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕က သံုးသပ္ထား ေၾကာင္း ဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ကေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအ ႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေမလ ၂၄ မွ ၂၈ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား စသည့္ က႑ေလးရပ္မွ အခ်က္ ၄၅ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရာ ၃၇ ခ်က္ ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားသာမက အစိုးရ၊ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစသည့္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီး က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိိ ေနသည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွစ္ဖက္စ လံုး၌ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခြၽတ္ ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားေကာင္း ရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူ ေဘာင္တစ္ခုလံုး သံုးသပ္အတည္ ျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္ စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

More in Politics Section

Top News