ကိုယ့္အမွတ္တံဆိပ္ ကိုယ့္လကၡဏာနဲ႔ကမၻာ

(တစ္)

ႏွစ္ဆယ္ရာစုအထြက္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုအဝင္ ႏွစ္ကာလမ်ား၌ Non-fiction ေခၚ ဝတၳဳမဟုတ္ သည့္စာမ်ားကို ေရးသားသည့္ ျမန္မာစာေရးဆရာအခ်ိဳ႕၏ေက်း ဇူးျဖင့္ သေဘာတရားအသစ္မ်ား ႏွင့္အတူ ေဝါဟာရအသစ္မ်ား လည္း ျမန္မာ့လူမႈဘဝထဲသို႔ ဝင္ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤ၌ လူသိအမ်ားဆံုး၊ လူသံုးအမ်ားဆံုးေဝါ ဟာရက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (Globalization)ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ဆရာ၏ဘာသာ ျပန္ခ်က္က တိက်၊ ထိမိ၊ က်စ္ လ်စ္၊ လွပသလဲဆိုသည္ကို ကြၽန္ ေတာ္အကဲျဖတ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ ေဝါဟာရ၏ အနက္အဓိပၸာယ္က မူ ေတာ္ေတာ့ကို နက္႐ိႈင္းပါသည္။ကမၻာျပဳမႈ၊ ကမၻာႏွင့္လႊမ္းၿခံဳကာ စဥ္းစားရွင္သန္ေနထိုင္တတ္မႈ။ လူသည္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားလကၡ ဏာအမွတ္အသားေပၚ၌ အေသ ရပ္ကာ မေနဘဲ ကမၻာသူကမၻာ သားလိပ္ျပာျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာထားႏွင့္ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္း ရွိမႈသို႔ ဦးတည္သည့္ ေဝါဟာရပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါ့အယူအဆ၊ ငါ့ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ၊ ငါ့ဓေလ့ ထံုးစံ၊ ငါ့ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ အခု အခံ အစြဲအလမ္းတို႔ကို ပါးလ်ေစ ကာ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားဟူသည့္ အသိျဖင့္ ကိုယ္မွတစ္ပါး အျခား ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း နား လည္ေပးႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ၌အခ်ိဳ႕က ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည္မွာ Ame-ricanization လုပ္ျခင္းအျဖစ္ ျမင္သူမ်ားရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပဳ မႈဟုဆိုၾကပါစို႔။ Westernization အျဖစ္ ျမင္သူတို႔ကလည္း ျမင္ၾက ျပန္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းဆန္ ေအာင္ ျပဳမူ၊ အေနာက္တုိင္းပံုစံ သြတ္သြင္းမႈဟုဆိုၾကပါစို႔။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္မွ တစ္ပါး အျခားေသာအရာမ်ားကို နားလည္လက္ခံေပးရန္ လိုအပ္သည္မွာ ျငင္းမရသည့္သေဘာ ထားျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ထင္ ရွားသည့္ အမ်ိဳးသားအမွတ္လကၡ ဏာမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ မွာကား ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း၏ဟု မထင္ပါ။

ဤ၌ ဆရာ့ဆရာတို႔ ယူငင္ သံုးစြဲသည့္ အဆိုအမိန္႔ကေလး တစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္ပါ သည္။

Sit locally,

Think Globally တဲ့။

ေနေတာ့ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာ၊ စဥ္းစားေတာ့ ကမၻာနဲ႔ခ်ီစမ္းပါတဲ့။ လူသည္ ကိုယ့္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရင္းက ကမၻာ ၾကည့္ၾကည့္ျမင္ကာ ေနစြမ္းႏိုင္ဖို႔ ပဲဟု နားလည္ရပါသည္။

(ႏွစ္)

 လူငယ္ စာေရးဆရာတစ္ ေယာက္က သူ႔ခံစားခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕၌ ရင္ဖြင့္ဖူးပါသည္။

ဂ်ပန္ဆာေကးသည္ အပူအေအးႏွစ္မ်ိဳးေသာက္ႏုိင္သည့္ ဂ်ပန္႐ိုးရာအရက္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္အရက္တို႔ မည္မွ်ပင္ အရွိန္အဝါႀကီးမားကာ လူကံုထံ တို႔အလယ္၌ ေနရာရေနေစကာမူ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားတို႔သာမက ကမၻာ ကလည္း ဆာေကးကို အျမတ္တ ႏိုးေသာက္ၾကပါသည္တဲ့။ ယခုအ ခါ ရန္ကုန္လို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဂ်ပန္ ႐ိုးရာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဆာေကးကို ေစ်းႀကီးေပး၍ ေသာက္ႏိုင္ၾကၿပီမဟုတ္လား။

ထို႔အတူ ကိုရီးယား ဆိုဂ်ဴ၊   ကိုရီးယား႐ိုးရာအရက္။ သူတို႔က သူတို႔အရက္ကို အျမတ္တႏိုးျဖင့္ ေသာက္ျပပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ကိုရီး ယားဆိုဂ်ဴက ကမၻာ႔အျပင္သို႔ ထြက္လာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးႀကီး ဆုိင္ႀကီးႀကီးမ်ား၌ ဆိုဂ်ဴက အျမတ္တႏိုးေသာက္စ ရာ ပစၥည္းျဖစ္လာပါသည္တဲ့။

ထုိ႔ျပင္ ကိုရီးယားကင္ခ်ီ၊ တ ကယ္က ခ်ဥ္ဖတ္ပဲျဖစ္ပါသည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလႊမ္းၿခံဳ၍ ေျပာရ လွ်င္ ရွမ္းေတာင္တန္းႀကီးတို႔အ ေပၚက မုန္ညင္းခ်ဥ္ဆန္ဆန္ပဲျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏႐ုပ္ရွင္ မ်ား၊ သူတို႔၏စာေပမ်ားက တစ္ ဆင့္ ဖတ္ရ၊ ႐ႈရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရႏွင့္မို႔ ကမၻာႀကီးက ကင္ခ်ီကို စားလို စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ သူတို႔၏အမ်ိဳးသားအမွတ္လကၡ ဏာတို႔က ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ လာပါသည္တဲ့။

ေျပာၾကစို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားက သူတို႔၏အမွတ္တံ ဆိပ္လကၡဏာမ်ားကို ကမၻာက ရင္းႏွီးလာေစရန္၊ ကမၻာက ခ်စ္ လာေစရန္၊ ကမၻာက လက္ခံလာ ေစရန္ကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဆိုသည္ႀကီး၏ ၾကားထဲကပင္ လွ်င္ တင္သြင္းၾကရ၊ တင္ဆက္ ၾကရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာမႈျပဳ ကာ မည္သူကမွ် ကိုယ့္အမ်ိဳးသား လကၡဏာမ်ားကို ေမွးမွိန္သြား ေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္ဟု မထင္ ပါ။

(သံုး)

ကမၻာႀကီးက ဂလိုဘယ္ (Global) ႏွင့္ လိုကယ္(Local) လြန္ဆြဲေနသည့္ ကမၻာႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံတို႔စုစည္းကာ ဥေရာပသမဂၢဟု လုပ္ပါ၏။ သို႔ ေသာ္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ဥေရာပ ႏုိင္ငံသားတို႔ ၿဗိတိန္၌ အေျခခ်ေန ထုိင္မႈမ်ားျပားလာေလေသာအခါ လူထုအခ်ိဳ႕ထံက မေက်မနပ္သံ ကေလးမ်ား ထြက္လာပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၌ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္မလား၊ မထြက္ဘူးလားအထိ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ခဲ့ရေလရာ အမ်ားက ခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵျပဳလာၾကပါသည္။

၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔ေအာင္ပြဲဆင္သြားခဲ့ရ သည္မွာလည္း အေမရိကန္ကို ထိ ရင္ မီးပြင့္သြားမယ္ဟူေသာ အမ်ိဳး သားေရး လကၡဏာရပ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ အႏိုင္ရကာ ယခုအထိ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ေနသည့္ အန္ဂ်လာမာကယ္ အခုအခါ လူထုေထာက္ခံမႈက် ဆင္းေနရသည္မွာ ကမၻာ႔ဒုုကၡသည္ မ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးကို ၾကည့္ လြန္းသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဘက္ ၌ အားနည္းလာကာ ဂ်ာမနီလူထု က မႀကိဳက္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

 ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္း ေအာ္ရင္းဟစ္ရင္းက ကမၻာႀကီး ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ ေနျခင္းျဖစ္ပံုရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ Think Globally ဆိုိသည့္အတိုင္း ကမၻာ ႏွင့္အတူ ရွိေနဖို႔ ေတြးေနဖို႔ လိုသ လို Sit Locally ဟူသည့္အတိုင္း ေဒသႏၲရအထိုင္ကေန ရပ္တည္ ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့္ဆံပင္၊ ကိုယ့္မ်က္လံုး၊ ကိုယ့္အသား၊ ကိုယ့္ဘဝပံုရိပ္၊ ကိုယ့္ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေမ့ ေပ်ာက္ပစ္ရန္မွာကား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တည္တံ့ေအာင္ႏွင့္ အမ်ားက သိ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ပဲျဖစ္ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တုိင္းရင္း သားညီေနာင္ေမာင္ႏွမမ်ား ေစာင့္ ေရွာက္ကာကြယ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)