အန္တီဂြာႏွင့္ ဘာဘူဒါႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂက္စတန္ဘေရာင္း

ဂက္စတန္အယ္လ္ဖြန္ဆုိ ဘေရာင္းသည္ ကာရစ္ဘီယံေဒသ ရိွ အန္တီဂြာနွင့္ ဘာဘူဒါကြၽန္းစု ႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ က အာဏာရရိွခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ မဝင္ေရာက္ မီ ဂက္စတန္သည္ စီးပြားေရး
လုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။


ဘေရာင္းကုိ ၁၉၆၇ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အန္တီဂြာကြၽန္းရိွ ဆင္းရဲေသာ ရြာတစ္ရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဘေရာင္းသည္ ကေလးဘဝတြင္ အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း မ်က္စိကန္းေနေသာ  အေဖဘက္က အဘြားႏွင့္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ အဘြားျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝတြင္ ဘဝကိုခက္ ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ သည္။

ဘေရာင္းသည္ စာကုိ ႀကိဳး စားသင္ယူခဲ့ၿပီး အထက္တန္းတြင္ ေက်ာင္းေကာင္းတစ္ခု၌ တက္ခြင့္

ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံစီးတီး ဘဏ္လုပ္ငန္း ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဘဏ္လုပ္ ငန္းျဖင့္ ပထမဘြဲ႕ရရိွၿပီးေနာက္ မန္ခ်က္စတာတကၠသုိလ္တြင္ ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘ႑ာ ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ MBA ဘဲြ႕ရရိွ ခဲ့သည္။

ဘေရာင္းသည္ ပညာေရးၿပီး ဆံုးခ်ိန္တြင္ အန္တီဂြာႏွင့္ ဘာ ဘူဒါကြၽန္းႏုိင္ငံ၌ ထင္ရွားေသာ Swiss American BankingGroup တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ ၿပီး ရာထူးအဆင့္ဆင့္တက္ကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာျဖစ္လာသည္။

၁၉၉၉ တြင္ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ သာယာဝေျပာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စိန္႔ဂြၽန္အ ေနာက္ပုိင္း မဲဆႏၵနယ္ကို ကုိယ္ စားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ျဖစ္လာသည္။ ဘ႑ာေရး ေလာကတြင္ ႏွံ႔စပ္ေသာ အရည္ အခ်င္းရိွေနသည့္ ဂက္စတန္ဘ ေရာင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ ပထမသက္တမ္းမွာပင္ စီမံကိန္းကုန္သြယ္ေရးစက္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည္။

အတိုက္အခံအျဖစ္ (၁၀) ႏွစ္ ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂက္စတန္ဘေရာင္းသည္ ၂၀၁၄ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အန္တီဂြာေလဘာပါတီကုိ ေအာင္ပြဲရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။

ဂက္စတန္ဘေရာင္းသည္ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္က်ခဲ့ၿပီး ပထမဇနီးႏွင့္ ကေလးသံုးဦး၊ လက္ရိွဇနီး မာရီယာဘာ့ဒ္ႏွင့္ သားတစ္ ဦးထြန္းကားထားသည္။

—Ref:Wikipedia