အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားကို ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္

၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းတြင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ လသားအရြယ္အမိမ့ဲဆင္ကေလး ဓာတ္ပံု − ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္း

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းတြင္ အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဒုအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအးခ်ဳိေသာင္းက ေျပာ ၾကားသည္။


မုဆုိးမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း ေၾကာင့္ မိခင္ေသဆုံးၿပီး က်န္ရစ္ ခဲ့သည့္ ေတာဆင္႐ုိင္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အမိႏွင့္ကဲြကြာလာသည့္ ေတာ ဆင္႐ုိင္းငယ္ကေလးမ်ားကို ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္း၌ အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ အမိမဲ့ဆင္က ေလးငါးေကာင္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကုန္က ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးရွိ ျမစ္တစ္ရာႀကိဳး၀ိုင္း အတြင္း အမိႏွင့္ကဲြလာသည့္ရွစ္ လသားအရြယ္ ဆင္မကေလးကို ပါ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု၎ကဆုိသည္။

‘‘အမိမဲ့ဆင္ဆုိ ဘယ္ကလာ လာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာ’’ဟု ဦးေအးခ်ဳိေသာင္းက ေျပာသည္။

 အမိမဲ့ ဆင္ကေလးမ်ားကို ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းသည္ ယင္းစခန္းသည္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူသည့္အျပင္ ဆင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကြၽမ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ား ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ရွိသျဖင့္ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။ 

အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားသည္ လသားအရြယ္သာရွိသျဖင့္ ဌာန ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ ျပင္ပအ လွဴရွင္မ်ား၏ ႏုိ႔မႈန္႔၊ ႏုိ႔ဘူး လွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားရွိရာ ဆင္ကေလးမ်ား၏ အာဟာရအတြက္ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းကို ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ ဆင္မ်ားျဖင့္  သဘာ၀အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀ဂၤေဘာ္ေက်းရြာအနီးရွိ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ ေျမေနရာ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။