ရခုိင္အေရးတြင္ အစုိးရ၏အားထုတ္မႈကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းကသာ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဒုကၡကုိ ႏုိင္ငံတကာက မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳ

ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါ ၀င္ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္သာ အ ေကာင္းဆုံးကူညီႏုိင္မည့္နည္း လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအားႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္တုိက္တြန္းထုတ္ျပန္ သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သည္ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္စတင္မည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမတိုင္မီ တစ္ရက္ႀကိဳ၍ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သာမက အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ား ကိုပါ ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည့္အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအား တညီတၫြတ္တည္း ႐ႈတ္ခ်ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မွန္သမွ်ကုိ မည္သည့္အေၾကာင္း ျပခ်က္ႏွင့္မွ် ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကုိ တိက်စြာလုိက္နာ ရန္၊ ထိန္းသိမ္းစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ရရွိေရး၊ တရားေသာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မထိ ခုိက္ေစေရး အျပည့္အ၀ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းၫႊန္ထား ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိ သည္။

ဆက္လက္၍ တည္ၿငိမ္ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတို႔ကုိ ထိခုိက္အားနည္း ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တရား ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက် စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ား၊ ၿမိဳ၊ ဒုိင္းနက္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ ၀င္မ်ား၊ ကမန္အပါအ၀င္ လူမႈ အသိုင္းအ၀ုိင္းအားလုံးမွ ျပည္သူ မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ ေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ ႏုိင္ငံ တကာက မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳခဲ့သည္ ကုိ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန က ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ထင္ရွားေက်ာ္ ၾကားသူအခ်ိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ သည္ ဘဂၤါလီမ်ားဒုကၡေရာက္ေန ေၾကာင္းသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေျပာဆုိေဖာ္ျပၿပီး ရခုိင္တုိုင္းရင္း သားအပါအ၀င္ အျခားလူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဒုကၡကုိ မသိ က်ိဳးကြၽန္ျပဳခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာက အထူူးအာ႐ုံစုိက္ လာသည့္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာ ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕၏ အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမႈအသုိက္အ၀ုိင္းအားလုံးမွ အ ရပ္သားမ်ား၏ ဒုကၡခံစားမႈမ်ား ႏွင့္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားအ ေပၚ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ တကာနည္းတူ စုိးရိမ္ပူပန္မႈအ ျပည့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာ သည့္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ား အားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာအကူအ ညီမ်ားကုိ ဘက္လုိက္ခြဲျခားမႈမရွိ ေစဘဲ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရ က ႀကိဳဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ လက္ေဖာ္ျပသည္။

More in Politics Section

Top News