ေမွာင္ခုိဆရာမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္

ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ စာသင္ခန္းျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ျပည္တြင္း ပညာေရးေစ်းကြက္တြင္ အစုိးရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမ်ား ေနရာယူလာခဲ့သည့္ သက္တမ္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၁၄) ျဖင့္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒအရ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္းဥပေဒမ်ားကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ ႏွစ္ကစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ပုဂၢလိက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည့္ႏွစ္တြင္ပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ကုိယ္ပိုင္ ေက်ာင္း ၆၅ ေက်ာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳၿပီး ငါးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ပုဂၢလိကကိုယ္ပုိင္ ေက်ာင္း ၆၀၀ ခန္႔ရွိလာသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ပင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္၌ ပုဂၢလိက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ၁၈၈ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားသည္။

ပုဂၢလိက ကိုယ္ပုိုင္ေက်ာင္း အေရအတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ ႏွစ္မ်ားလာျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးေစ်းကြက္အတြင္း အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈအတိမ္အနက္ကုိ ခန္႔မွန္းသိႏုိင္သည္။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးကြာဟမႈ ျမင့္မားျခင္း၊ သင္ၾကားသင္ယူနည္း စနစ္ ထိေရာက္မႈအားနည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၏ ဘက္စုံထူးခြၽန္မႈကုိ ထိေရာက္စြာသင္ၾကားႏုိင္မႈမရွိ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခန္႔ကစ တင္ကာ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လာသည္။

ပုဂၢလိက ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ဆုိင္မႈလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ အဆုိပါေက်ာင္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ မိဘမ်ားက ေအာင္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တစ္ ေက်ာင္းေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းက ႀကီးမားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာသည္။

ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရးသည္လည္း ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းရွိ ဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားျပသမႈအ ေပၚ အဓိကမွီတည္ေနရာ ဆရာ ေကာင္းမ်ားကုိရရွိေရး တစ္ ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပုိင္းႏွစ္  မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကကုိယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ အဓိက အခက္အခဲတစ္ခုရွိလာ သည္။ မည္မွ်စာသင္ေကာင္းေသာ ဆရာျဖစ္ပါေစ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေခၚ Green Card မရရွိထားပါကေမွာင္ ခုိဆရာ (တရားမ၀င္ဆရာ)ျဖစ္ ေနျခင္းပင္။

‘‘ဥပေဒအရ Green Card ရွိၿပီးသားသူေတြကုိပဲခန္႔ခြင့္ရွိတာ။ Green Card ရွိၿပီးသားဆရာေတြ ကုိ ေက်ာင္းေတြက၀ုိင္းၿပီးလုၾက တဲ့အခါ Green Card ရွိတဲ့အေရ အတြက္က ေက်ာင္းအေရအတြက္ နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆုိရင္ နည္းေန ေသးတယ္’’ ဟု ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဆရာမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္ တာဇီ၀က ေျပာသည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒတြင္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ၌ သင္ၾကားေသာဆရာသည္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းဆရာဦးေရ လုံေလာက္မွ သာ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းတည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သက္တမ္း တိုးျခင္း၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုပါရွိ သည္။


ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

‘‘ဆရာကေတာ့ လုံေလာက္ မႈမရွိဘူး။ Green Card ရွိတဲ့ဆရာ ဦးေရက နည္းတယ္။Green Cardမရွိတဲ့ဆရာဦးေရက မ်ားတယ္။ Green Card မရွိတဲ့ဆရာက ေမွာင္ခုိသင္ေနရတာေပါ့။ ခုိးၿပီး သင္ေနရတာေပါ့။ စာသင္စားပါ တယ္ဆုိ ခုိးသင္ေနရတဲ့ အေျခအ ေနျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္ သူ၊ ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလည္းျဖစ္ သူဦးေက်ာ္မင္းခန္႔ကေျပာသည္။

သင္ၾကားေရးအရည္အေသြး ေကာင္းသည့္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဆရာမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မရွိသူ ဆရာမ်ားကုိ အသိမိတ္ေဆြကုိယ္ ပုိင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕က ဆရာလုိအပ္ ခ်က္အရ နားလည္မႈျဖင့္ခန္႔အပ္ ေပးေနရသည္ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

‘‘စာသင္ခန္းတစ္ခန္းကုိ ေက်ာင္းသား ၄၀ ပဲထည့္ရတယ္။ တခ်ိဳ႕က ၂၅ ေယာက္ပဲထည့္ရ တယ္။ စာသင္ခန္းေလးခန္းရွိရင္ တစ္ဘာသာကုိ ဆရာမေလး ေယာက္လုိၿပီ။ ေက်ာင္းသားဦးေရ ေပၚမူတည္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမအင္ အားကလုိတယ္။ အခုက ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြက တစ္စတစ္စ ေက်ာင္းသားအင္အားမ်ားလာတဲ့ အခါ ဆရာအင္အားက တုိးတိုးၿပီး လုိတယ္။ လုိတဲ့အေျခအေနမွာ Green Card ရွိတဲ့ဆရာအင္အား လုံေလာက္ေအာင္အစုိးရက ခ် မေပးႏုိင္ဘူး။ မေပးႏုိင္ဘူးဆုိတာ  ပုိက္ဆံလည္း သူတို႔မကုန္ဘူး။ ဘ႑ာေငြလည္း မကုန္ဘူး။ ခ် မေပးခ်င္လုိ႔ကုိ မေပးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔ က Green Card ရဆရာရွားပါးမႈ အေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။

ဥပေဒအရ ပါရဂူဘြဲ႕ (သုိ႔မ ဟုတ္) ပညာေရးဘြဲ႕ရရွိသူ၊ ဘြဲ႕ တစ္ခုခုရရွိၿပီး ဆရာအတတ္ပညာ ဆုိင္ရာဒီပလိုမာ (သုိ႔မဟုတ္) လက္မွတ္ရရွိသူမ်ားကုိ ကုိယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပုံတင္လက္ မွတ္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးေသာ္ လည္း ဘြဲ႕တစ္ခုခုသာရရွိၿပီး ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားပါက ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အႀကံဳ ငါးႏွစ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ ၾကားမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ငါးႏွစ္ရွိ ေၾကာင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ပညာေရးမွဴးထံ ေထာက္ခံခ်က္ သြား ေရာက္ရယူထားၿပီး ငါးႏွစ္ျပည့္မွ သာကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာလက္ မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ သည္။

ပုဂၢလိကကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဆရာအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လုိသူအမ်ားစုသည္ ဘြဲ႕ တစ္ခုခုရရွိၿပီး စာသင္ဂုိက္လုပ္ေန သူ၊ ဘာသာရပ္က်ဴရွင္သင္တန္း မ်ားပုိ႔ခ်ေနသူမ်ားႏွင့္ အေျခခံပ ညာေက်ာင္းမ်ားမွ အၿငိမ္းစား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ တို႔အတြက္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆ ရာမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ ထားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္။ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး အသက္၀င္သည္မွာ လည္း ယခုႏွစ္မွသာငါးႏွစ္ျပည့္ရာ သင္ၾကားေရးလုပ္သက္ေထာက္ခံ ခ်က္ ငါးႏွစ္ ႏွစ္စဥ္ယူထားရန္မွာ မလြယ္ကူေသာ အေျခအေနျဖစ္ ေနသည္။

ဥပေဒတြင္ ယင္းတို႔အတြက္ ေလွ်ာ့ေပ့ါခံစားခြင့္တစ္ခုေပးထား သည္။ ဘြဲ႕တစ္ခုခုသာရထားေသာ္ လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးက ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ ရက္တိုသင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္ရရွိထားပါကကုိယ္ ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပုံတင္လက္ မွတ္ရႏုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက အဆုိပါရက္တိုသင္တန္း ကုိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက တစ္ ႀကိမ္သာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၂ က ဖြင့္လွစ္ေသာ ရက္တိုသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ ခြင့္ရသူ အနည္းငယ္သာကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပုံတင္လက္ မွတ္ ရရွိထားေသာ္လည္း ေနာက္ ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လုိသူမ်ားသည္ ငါးႏွစ္ ေထာက္ခံခ်က္ကုိသာ ျပည့္ ေအာင္စုေနရသည့္သေဘာျဖစ္ သည္။

‘‘ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ ေထာက္ ခံခ်က္ရထားမွ Green Card ရ မယ္ဆိုေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ က မျပႏုိင္ၾကဘူး။ အဲဒါက အခက္ အခဲျဖစ္ေတာ့ ဥပေဒအရ သက္ ဆိုင္ရာ တုိင္းပညာေရးမွဴး႐ုံးကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းမွပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ကုိ သင္ တန္းေတြ ေခၚေပးမယ္ဆိုရင္ Green Card ေပးခြင့္ရွိတယ္။ခက္တာက အဲဒီသင္တန္းက တစ္ခါ ႏွစ္ခါေလာက္ေပးၿပီး ဆက္မေပး ေတာ့ဘူး’’ ဟု ပုဂၢလိကကုိယ္ပိုင္ ေက်ာင္း တည္ေထာင္ထားသူ ေဒါက္တာဇီ၀ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပုဂၢလိက ဆရာအစုအဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ကုိယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပုံတင္လက္ မွတ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူ ခုနစ္ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနသည္။ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လက္မွတ္ခ် ထားေပးသည့္အေရအတြက္ ငါး ေထာင္ေက်ာ္သာရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္သက္ ေထာက္ခံခ်က္ ငါးႏွစ္ျပည့္ျခင္း ေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားသည္ လုိင္စင္ေၾကး ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ေပးသြင္းထားေသာ္ လည္း ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး  ေလးလ ၾကာသည္အထိ လက္မွတ္ခ်မေပး ေသးဟုဆုိသည္။

ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း အမ်ားစုသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ဆရာအသစ္ေခၚယူေလ့ရွိေသာ္ လည္း ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပုံတင္ခ်ထားေပးသည့္အခ်ိန္ မွာ ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အေရးဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက Green Card ျပမွကုိလက္ခံတာ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက Green Card မိတၱဴကုိ ျပန္ေတာင္းေသး ေတာ့ ေက်ာင္းေတြကလည္း Green Card ရွိမွခန္႔တယ္။ သူတို႔ က ေငြသြင္းခ်လန္ပဲေပးထားၿပီး Green Card မွ Green Card ဆုိ ေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ’’ ဟု ဦး ေက်ာ္မင္းခန္႔က ေျပာသည္။

စာသင္သက္ ၂၃ႏွစ္ရွိ သခ်ၤာဆရာဦးေက်ာ္သာက ‘‘Green Card မရွိလည္းပဲ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ စာသင္ေန ရမွာပဲေလ။ စာပဲသင္တတ္တာ ကုိး။ အခက္အခဲကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒနဲ႔မညီဘဲနဲ႔ စာသင္ေနသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ႐ုိးသားစြာကုိယ္တတ္တဲ့ ပညာနဲ႔ အ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတာေတာင္ မွပဲ အခ်ဳပ္ထဲ၀င္ရမလုိျဖစ္ေန တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ စာသင္စားရတာေတာင္ အႏၲရာယ္ရွိေနတယ္။ မနာလုိတဲ့လူက ဥပေဒနဲ႔ကုိင္ေျပာရင္ အႏၲရာယ္ရွိတာ ေပါ့’’ ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စုိးႏွင့္ ဩဂုတ္လဆန္းက ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အ တိုင္း ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာမ်ား အတြက္ ရက္တိုသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာမွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးရန္တင္ ျပခဲ့ရာ လာမည့္ေႏြရာသီ၌ ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္မင္းခန္႔က ဆုိ သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဆရာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အ တြက္ ရက္တိုသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပး ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိေစာင့္ၾကည့္ရေပဦး မည္။