ဖိိလစ္ပုိင္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရိွ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတည္ျပဳ

 ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ုိဒရီ ဂုိဒူတာတီ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ တံ တားမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေျမေအာက္ရထားလမ္း မ်ား အပါအဝင္ ပီဆုိ ၃၈၆ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ(ကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅၉ ဘီလီယံ)တန္ဖိုးရိွေသာ အဓိ က အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံ ကိန္းေလးခုကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုး တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပုိင္သည္သက္တမ္းၾကာရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု က႑ ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ေအာက္ေျခသိမ္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။


 ဒူတာတီ သမၼတရာထူး စတင္ထမ္းေဆာင္ေသာ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္ကတည္းက ယခုအတည္ ျပဳေသာ စီမံကိန္းအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ပီဆုိ ၁ ဒသမ ၂ ထရီလီယံ တန္ဖိုးရိွ အေျခခံအေဆာက္အ အုံ စီမံကိန္း ၃၅ ခုကို ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ပီဆုိ ၃၅၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ တန္ ဖိုးရိွေသာ ေျမေအာက္ရထား လမ္း စီမံကိန္းကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ပထ မဆံုး ေျမေအာက္ရထားလမ္းစီမံကိန္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေျမေအာက္ရထား စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ကူညီပံ့ပုိးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။

ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ လမ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ပီဆုိ ၂၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ၊ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ တံတား မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ပီဆုိေျခာက္ဘီလီယံႏွင့္ မနီလာ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းရိွ ဆည္ေျမာင္း စနစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ပီဆုိ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံစသည့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ ေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ သမၼတဒူ တာတီသည္ ေလဆိပ္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၈၀ ဘီလီယံ အကုန္က် ခံခဲ့သည္။       

—Ref: Reuters

Top News