ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္ အေႂကြးဝယ္ကတ္စနစ္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပး

ယူႏိုက္တက္အမရ ဘဏ္တြင္ UAB VISA Credit Card (ဗီဇာအေႂကြးဝယ္ကတ္) စနစ္ကိုစက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က စတင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္၏   ဒုတိယအမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚေက်ာ့ေက ခိုင္က ေျပာသည္။

ဗီဇာအေႂကြးဝယ္ကတ္မ်ား သည္ Classic, Gold ႏွင့္ Platinum ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိၿပီး အနည္းဆံုး မိမိရရွိသည့္ ဝင္ေငြလစာ၏ ႏွစ္ဆမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္းငါးဆယ္အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေက်ာ့ေကခိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  အေႂကြး ဝယ္ကတ္အေရအတြက္  တစ္ ေသာင္းခြဲခန္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလာ့တီဟို တယ္တြင္ က်င္းပသည့္ UAB Visa Credit Card မိတ္ဆက္ပြဲ၌ ၎က ေျပာသည္။


‘‘UAB Credit ကတ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းဝယ္ ထြက္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းေတြမွာ ေငြသားကိုင္ေဆာင္စရာမလိုဘဲ အဆင္ေျပစြာ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ပါ တယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းက VISA ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြလို လံုၿခံဳမႈ၊ အဆင္ေျပမႈကို တန္းတူ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Visa  ဌာနမန္ေနဂ်ာ Arturo Planell က ေျပာသည္။

အေႂကြးဝယ္ကတ္အသံုးျပဳ ရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိသားစု လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းရွင္း တမ္းအခြန္ေျပစာလိုအပ္ၿပီး အစိုး ရႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္ေထာက္ခံခ်က္၊ ေနာက္ ဆံုး သံုးလစာရရွိထားမႈဘဏ္စာ ရင္းရွင္းတမ္းမ်ားလိုအပ္သည္။

ကတ္ျပဳလုပ္ၿပီး ၄၅ ရက္အ တြင္း အတိုးေပးစရာမလိုဘဲ တစ္ ႏွစ္လံုးအေနျဖင့္ အတိုး ၂၆ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္နည္းပ ညာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္း စိန္က ေျပာသည္။

အေႂကြးဝယ္ကတ္တြင္ ဝန္ ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏လစာႏွစ္ဆကို အေႂကြးဝယ္ယူခြင့္ရရွိ ႏိုင္ၿပီး အေႂကြးယူထားေသာ ေငြ ကို သံုးလအတြင္း ျပန္လည္ေပး ဆပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအခ်ိန္ ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ကတ္ပိတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

 အေႂကြးဝယ္ကတ္စနစ္ သည္ ပံုမွန္ေအတီအမ္ကတ္မ်ား ကဲ့သို႔ စကားဝွက္မပါဘဲ တုိက္႐ိုက္ ေငြရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကတ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားခ်ိန္တြင္ ဘဏ္က ထိုကတ္ကို ပိတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

Top News