စုေပါင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ား ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္

 ဆက္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည့္ ေနရာေဒသမ်ား တြင္ စုေပါင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ မိုဘုိင္း ကြန္ရက္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ ၿပီး ကြန္ရက္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ကို ေအာ္ပေရတာေလးခုလံုး စလံုး ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္သည့္ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ရက္တည္ ေဆာက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၈ မွစ၍ အစိုးရက ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ သည္။


‘‘လုပ္ငန္းကို ဘယ္သူနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာလဲဆို တာက သူတို႔ေတြ ၿပိဳင္ရမွာေပါ့။ ဥပမာ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တာဝါတိုင္ဘယ္ေလာက္လိုမယ္၊ ဘယ္ေလာက္႐ံႈးမယ္ဆုိတာ သူတို႔က အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ရမွာ ေပါ့’’ဟု ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ စုေပါင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိရန္ ေစ်း ႏႈန္းျဖင့္သာမက ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္္ရမည္ျဖစ္သည္။ အႏိုင္ရရွိသည့္ ေအာ္ပေရတာ သည္ စုေပါင္းရန္ပံုေငြကို အသံုး ျပဳ၍ မိမိေအာ္ပေရတာအမည္ ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သို႔ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လူဦးေရအေပၚသာ ကြန္ရက္ အမ်ားဆံုး လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ၿပီး ေျမ ျပင္အေနအထားအရ ကြန္ရက္ အျပည့္အဝ လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

 

Top News