ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး၏ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဟု သံုးႏႈန္းခဲ့မႈအေပၚ ျမန္မာအစိုးရျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္

ျမန္မာအၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးဦးထင္လင္း (ဓာတ္ပုံ−opcw.org)

 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အ ေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad al-Hussein က လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဟု သံုးႏႈန္းမႈအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ျပင္းထန္စြာကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ‘လူ သားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ သည့္ ျပစ္မႈ’၊ ‘လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ မႈ’ ဟု တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကား မႈအေပၚ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကုိယ္ စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးဦးထင္ လင္းက ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဆို သည့္စကားရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးရြား ျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸာယ္မ်ားရွိေနၿပီး ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း ႀကီးအေနျဖင့္ အလြယ္တကူသံုး ႏႈန္းသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ားမ ဟုတ္ဘဲ အထူးသတိထားသံုးႏႈန္း သင့္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးဦးထင္ လင္းက တံု႔ျပန္ေျပာၾကားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္၍ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစကားလံုးမ်ားကို ဆင္ျခင္မႈမရွိဘဲ အ ေထာက္အထားမဲ့ သံုးႏႈန္းေျပာ ဆိုမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး က ေျပာၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အျပင္ Zeid Ra’ad al-

Hussein ၏ ေျပာဆိုမႈသည္ မီး ေလာင္ရာ ေလပင့္ေစၿပီး ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအ ၾကား ပိုမုိစိတ္ဝမ္းကြဲေစေၾကာင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာအေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားေစေၾကာင္း ႏိုင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဒုသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦး ေဆာင္သည့္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ယင္းေဒသ၌ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ မႈ လံုးဝမရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ဆန္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ ၎ တို႔ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။

Top News