ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမငွားရမ္းစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဟုဆို

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ထပ္မံအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအား ေျမအျပတ္ ေရာင္းသည့္စနစ္အစား ႏွစ္အပိုင္းျခားအလိုက္ ကုမၸဏီအမည္ ေပါက္ျဖင့္ ေျမငွားသည့္စနစ္ကို သာ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးကိုကိုလြင္က ေျပာသည္။

ယခင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ စက္မႈဇုန္ ၃၀ တြင္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က လုပ္ငန္း မလုပ္ဘဲ ေျမဦးထားသျဖင့္ ယခု ကဲ့သို႔ မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒါေတြ (စက္မႈဇုန္ေျမ)အၿပီးေရာင္းထားေတာ့ ျပန္သိမ္း ဖို႔ခက္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ပဲ တြန္းအားေပး တာ လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္ေနတာပါ’’ဟု ဦးကိုကိုလြင္ က ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းကို တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အစီ အစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနကာ လုပ္ငန္းစီိမံကိန္းတင္ျပ ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ကုမၸဏီ အမည္ေပါက္ျဖင့္ ေျမငွားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုလြင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကုမၸဏီ (MJTD) ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ ရန္ႏိုင္တာကာရွိက သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမငွားရမ္းမႈ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတင္ျပႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ေျမငွားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေျမဦးရန္ တင္ျပသည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈကို ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြအားလံုး စုစု ေပါင္း (GDP)၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားအထိ ရွိ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ မွန္းထားၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းခဲ့ သျဖင့္ GDP ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိ ေၾကာင္း ဦးကိုိကုိလြင္က ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အစီအမံျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား က စီစဥ္ေနသည္။