စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ေတာင္သူမ်ား JICA ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားလယ္ယာက႑ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ေခ်းေငြ အကူအညီျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳး ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း တစ္ဧကမွ ဧက ၅၀ အထိ လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူတစ္ဦးလွ်င္ ေခ်းေငြအမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၊ ေတာင္သူသံုးဦးမွ ၁၀ ဦးအထိ ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ႕တစ္စုလွ်င္ အမ်ားဆံုးက်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘အဓိက ေတာင္သူကို စက္ ပစၥည္းပဲ ေထာက္ပံ့ေပးတာ။ ေငြ ထုတ္ေခ်းတာမဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ေတာင္သူေတြက စက္ပစၥည္းရွိၿ ပီးသားဆိုၿပီး ေခ်းေငြလိုခ်င္တာ။ ဂ်ပန္က ေငြသားေခ်းယူတဲ့စနစ္ ကို မႀကိဳက္ဘူး။ တကယ္လိုအပ္ တဲ့ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳက္ တဲ့စက္ေျပာ။ ကုမၸဏီအားလံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ေခ်းေပးမယ္။ အရစ္က် ျပန္ဆပ္ရမွာေပါ့’’ ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာ တြင္ ေတာင္သူအမွန္တကယ္လို အပ္ခ်က္၊ ျပန္လည္္ေပးဆပ္ႏုိင္ စြမ္း၊ ေခ်းေငြစည္းကမ္းႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ေငြပမာဏကိုသာ လယ္ ယာလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ စက္တင္ဘာလဆန္းကစတင္ကာ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးက ဆုိသည္။

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရမည့္ စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည့္ စနစ္တြင္ ေရစုပ္စက္၊ လက္တြန္း ထြန္စက္ကဲ့သို႔ စက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ ကာ ငါးႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည့္ စနစ္တြင္ ထြန္စက္၊ စပါးရိတ္ သိမ္းေႁခြေလွ႔စက္မ်ားအထိ ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

ေခ်းေငြရယူလိုေသာ ေတာင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး စုေဆာင္းေငြအေပၚ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ(၇) မူရင္းကို အ ေပါင္ရယူျခင္း၊ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္း၊ အာမခံမည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္မႈ၊ လိုအပ္ပါက ေငြေခ်းယူသူ၏ေရႊ႕ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုအာမခံပစၥည္း မ်ားအျဖစ္ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

Top News