အင္းေတာ္ႀကီးေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

အင္းေတာ္ႀကီး ဇီ၀အ၀န္းနယ္ေျမကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအာင္ကိုလင္း (FFI))

 အင္းေတာ္ႀကီးေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အဆိုပါ ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

 အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝ အပင္အဖြဲ႕ (FFI)တို႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃) မူၾကမ္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္အရ ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ ကိုင္မႈ မူဝါဒႏွင့္ နည္းဥပေဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ေဒသခံမ်ား၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း မ်ား ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရး စသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား ေၾကာင္း ဦးေမာင္ဝင္းကဆိုသည္။

‘‘ေဒသခံေတြက ထင္းကို စီးပြားျဖစ္သံုးစြဲေနၾကေတာ့ သစ္ ထုတ္မႈေတြက မ်ားလာတယ္။ ဒီ ေတာ့ သစ္ထုတ္ယူမႈနည္းေအာင္ ထင္းကို ေလွ်ာ့သံုးေစဖုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ေတြကို ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ပါဝင္တယ္’’ဟု စီမံခ်က္တစ္ စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦး ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ အင္း ေတာ္ႀကီးေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘး မဲ့ေတာ၌ ေရေပ်ာ္ငွက္ ၉၉ မ်ဳိး အပါအဝင္ ငွက္မ်ဳိးေပါင္း ၄၄၉ မ်ဳိး က်က္စားေနထိုိင္ၿပီး အင္း ေတာ္ႀကီး ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသတြင္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းအထိ ေလ့လာမႈ မ်ားအရ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၉၅ မ်ဳိးႏွင့္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေလ့လာ မႈမ်ားတြင္ တစ္ခါမွ်ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ဖူးျခင္း မရွိေသာငါးမ်ဳိးစိတ္အသစ္ ေတြ႕ရွိထားသည္။

 

More in News Section