တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ငါးခုတြင္ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ တည္ေထာင္မည္

ဓာတ္ပံု − ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္း

ျမန္္မာႏုိင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္း က တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသငါးခု တြင္ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ တည္ ေထာင္မည္ဟု ယင္းအသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။


ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရး ဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ က ဆုိသည္။

ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္တြင္ ေဒသခံဝါးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဝါးပ်ိဳးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဝါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္မႈထုတ္ကုန္ မ်ားႏွင့္ ဝါးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ဝါးေတြ ေတာ့ရွိေပမယ့္ စက္႐ံုထူေထာင္ မယ္ဆုိရင္ ထူေထာင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး ႏိုင္ငံျခားပို႔ မယ္ဆုိရင္၊ အေဆာက္အအံုလုပ္ မယ္ရင္လည္း ဝါးကမရွိျပန္ဘူး။ ဝါးထုတ္ကုန္ေတြ Export လုပ္ မယ္ဆုိရင္လည္း အခက္အခဲရွိတဲ့ အတြက္ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တာ’’ဟု ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဝါး စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ဝါး စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာေလွ်ာက္ ထားမႈအတြက္ ဝါးပ်ိဳးပင္မ်ားကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီးအသင္းက ပ်ိဳးပင္မရွိေသးသူမ်ားအား မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ဝါးေတာဧရိယာ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ တတိယေနရာ၌ရွိသကဲ့သို႔ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ေပါမ်ားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္လည္း တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယတို႔ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ အဆင့္ (၄)ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

သို႔ရာတြင္ ဝါးအလြန္အကြၽံ ခုတ္ယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခင္က ဝါးေပါသည့္ေနရာမ်ားမွာပင္ ရွား ပါးလာေနၿပီး ယင္းအတြက္ စနစ္ တက် စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟု ျမန္မာ ဝါးခ်စ္သူမ်ားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဝါးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္သာ လည္ပတ္ေနၿပီးထုတ္ကုန္မ်ား အဆင့္မီေစရန္ နည္းပညာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေဈး ကြက္ဝင္ေရး အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေသးသည္ဟု ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ဆုိသည္။

Top News