ဥေရာပအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဂ်ာမနီေရြးေကာက္ပြဲ

Wolfgang Rattay / reuters

အကယ္၍မ်ား လူထုစစ္တမ္းမွန္ကန္မည္ဆိုလွ်င္ မစၥစ္ အန္ဂ်လာမာကယ္သည္ ဂ်ာမနီအဓိပတိ အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ေလး ႏွစ္တာဝန္ယူရန္ ဦးတည္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ဂ်ာမန္မ်ား မဲေပးခ်ိန္တြင္ ဥေရာပ၏
အႀကီး မားဆံုးအလုပ္ တစ္ခုထက္ ပိုမုိေသာ အျခင္းအရာမ်ား ရိွေန သည္။


ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လက္ယာ ယိမ္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား အပါအဝင္ ဂ်ာမနီပါလီမန္သုိ႔ ပါတီေျခာက္ခုပါဝင္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ရသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ တြင္ မစၥစ္မာကယ္အစိုးရက ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡ သည္အေျမာက္အျမားကို တံခါး ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ကုိးသိန္းနီးပါးလက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ကုိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည္ဟု ကြန္ ဆာေဗးတစ္အဓိပတိက ကတိျပဳ ခဲ့ၿပီး ကုိင္လည္း ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရး ပါတီခရစ္ယာန္ဒီမုိကရက္တစ္ပါ တီ (CDU)သည္ ထိခိုက္မႈခံစားခဲ့ ရၿပီး အနည္းဆံုးအခ်ိန္အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ ထိခိုက္ခဲ့ သည္။ ယခုအခါသူက စတုတၳ အႀကိမ္ ျပန္လည္အာဏာရရိွရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီး မားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ ေပၚေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား ကြဲထြက္ေနၿပီး ဂ်ာမနီပါလီမန္တြင္ ေနရာမရေသးဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္သည့္ ဂ်ာမနီအတြက္ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ (AFD)ပါတီပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာရန္ စစ္မွန္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရိွေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တတိယေနရာ ရရိွႏုိင္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ AFD ပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္သာ ပါဝင္ေနေသးၿပီး ယင္းပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္သူ အခ်ိဳ႕က လက္ယာ စြန္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

မစၥစ္မာကယ္၏ CDU ပါတီ ႏွင့္ ဘာေဘးရီးယားျပည္နယ္မွ ညီအစ္မပါတီ CSU ႏွစ္ခုေပါင္း၍ တစ္ပါတီဟု ေရတြက္ပါက ဂ်ာမနီ ပါလီမန္တြင္ ပါတီေလးခုပါဝင္ ေနၿပီး လာမည့္ပါလီမန္သစ္တြင္ ယခင္က မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ပါတီ ေျခာက္ခုပါတီမန္၌ ပါဝင္လာျခင္း  ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီစုစုေပါင္းသည္ ၃၄ ပါတီရိွပါ သည္။ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွလဲြ ၍ က်န္ပါတီေလးခုသည္ လူထု ေထာက္ခံမႈ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရိွေနသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းသူမ်ား (Greens)၊ ဆုိရွယ္ လစ္လက္ဝဲယိမ္းမ်ား (The Left)၊ AFD ႏွင့္ လစ္ဘရယ္က်ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမုိကရက္မ်ား (FDP)တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ က်န္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဥေရာပတြင္ ဂ်ာမနီက အဓိက အခန္းက႑က ပါဝင္သည္သာမ က ၎၏ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသုိ႔ ထည့္ဝင္ေငြ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား အက်ပ္အတည္းသည္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး၊ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံျခင္း၊ လူထုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ခိုလႈံ ခြင့္မရသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပုိ႔ ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ အဓိကျငင္းခံုေန ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေန သည္။

သိ႔ုေသာ္ မစၥစ္မာကယ္ႏွင့္ ၎၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ဆုိရွယ္ ဒီမုိကရက္ပါတီ (SPD)မွ မာတင္ ႐ွဴးလ္ဇ္တုိ႔ ႐ုပ္သံေပၚ၌ စကားစစ္ ထုိးခ်ိန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ မ်ားကိစၥသာ လႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး အျခား အေၾကာင္းအရာ ျငင္းခံုစရာမရိွ ေလသလားဟု ဂ်ာမနီသတင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ Focus က ညည္း တြားသည္။

‘‘ဒုကၡသည္ ကိစၥအျပင္ တျခားအေၾကာင္းအရာတကယ္ပဲ မရိွေတာ့ဘူးလား’’ဟု Focus က ေစာဒကတက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မစၥစ္အန္ဂ်လာ မာကယ္အေပၚ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ ႏႈန္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေရး အေျခအတင္ျငင္းခံုမႈေၾကာင့္မ်ား စြာ ထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ကနဦးတြင္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တံခါး ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း၌ ယင္းကိစၥကုိ တင္း က်ပ္စြာ ကုိင္တြယ္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကူးတြင္ ကိုလုန္းၿမိဳ႕၌ ေျမာက္အာဖရိကမွ အမ်ိဳးသားရာေပါင္းမ်ားစြာက အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ဟု အစိုးရက ကတိျပဳသည္။

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား လည္းရိွသည္။ လူမႈေရးမညီမွ်မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိ႔သည္ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔မွာ လည္း အေရးပါသည္။ ထို႔အ တြက္ေၾကာင့္ မစၥတာ ႐ွဴးလ္ဇ္က လုပ္ခလစာမွ်တေရး၊ ေက်ာင္းမ်ားပုိေကာင္းေရးႏွင့္ ပင္စင္တုိးျမႇင့္ ေရးတုိ႔လည္း အဓိကထားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ႏုိင္ ေသာ အခ်က္သည္ ပညာေရးအေပၚ ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၄ က အျခားဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ထက္ နည္းပါးေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာ ျခင္း (Brexit) သည္ ဂ်ာမနီေရြး ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမဟုတ္သလုိ မစၥစ္မာကယ္ႏွင့္ မစၥတာ ႐ွဴးလ္ဇ္ တို႔၏ စကားစစ္ထုိးပြဲတြင္လည္း မပါဝင္ေပ။

သုိ႔ဆုိလွ်င္ မစၥစ္မာကယ္အ ေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရမည္ လား။ မဟုတ္ေသးပါ။ စိတ္မပုိင္း ျဖတ္ရေသးေသာ မဲဆႏၵရွင္သန္း ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနေသးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရိွသည္ဟု မစၥတာ မာတင္ ႐ွဴးလ္ဇ္က ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုစစ္တမ္းမ်ားအရ မစၥတာ ႐ွဴးလ္ဇ္၏ SPD ပါတီအေပၚ လူ ထုေထာက္ခံမႈသည္ မစၥစ္မာကယ္၏ CDU ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈ ထက္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္း ေနေသာ္လည္း ထုိလူအားလံုးကို မစၥတာ႐ွဴးလ္ဇ္ဆဲြေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎တုိ႔၏ ႐ုပ္သံစကားစစ္ထိုးပဲြတြင္လည္း မစၥတာ႐ွဴးလ္ဇ္က မစၥစ္မာကယ္ကုိ ထုိးႏွက္မႈ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ဒုတိယအ ႀကိမ္ စကားစစ္ထုိးရန္ ၎၏ ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း မည္သူမွ် အေရး မလုပ္ၾကေပ။ ၎၏ ျပႆနာတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသည္ SPD ပါတီက လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္တာကာလတြင္ မစၥစ္မာကယ္၏ အာဏာရႏွင့္ အတိုက္အခံေပါင္းစပ္ ထားေသာ ဂရန္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ တြင္ ဂ်ဴနီယာလက္တဲြေဖာ္အျပင္ ပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ေနာက္ပုိင္း လူထုစစ္တမ္းမ်ားတြင္ ၎အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈျမင့္ တက္လာေရးျဖစ္သည္။

မစၥစ္မာကယ္ အေနျဖင့္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ခံစားရေသာ အ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုသည္ ဂ်ာမနီ ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္း ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္ေနၿပီး အစိုးရအသံုးစရိတ္ ထက္ ေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္ ေငြက ပိုမ်ားသည္။

မစၥစ္မာကယ္၏ ၿပိဳင္ဘက္ မစၥတာ႐ွဴးလ္ဇ္က ၎၏ SPD ပါတီကုိ မစၥစ္မာကယ္၏ CDU ပါတီဦးေဆာင္ေသာ ဂရန္းမဟာ မိတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေရး ျငင္းပယ္ ထားပံုရသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ မစၥစ္ မာကယ္ အတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရိွ သည္။ CDU ပါတီအေနျဖင့္ လစ္ဘရယ္ FDP ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ႏုိင္သည္။ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၃ အထိ ၎ပါတီႏွစ္ခု မဟာမိတ္ဖဲြ႕၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း ပါတီႏွစ္ရပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ေလာက္သည္ အထိ ပါလီမန္၌ ပါဝင္လာရန္ လုိအပ္သည္။

မစၥတာ႐ွဴးလ္ဇ္၏ ပယ္ခ်မႈရိွ ေနေသာ္ျငား CDU ႏွင့္ SPD ႏွစ္ ရပ္ေပါင္း၍ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သည္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေျခအ ေနျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅-၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၇ အထိ ယင္းပါတီ ႏွစ္ရပ္ လက္တဲြခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍မ်ား SPD ပါတီမွ မစၥတာ မာတင္႐ွဴးလ္ဇ္အခြင့္အ ေရးရရိွခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ၎အေန ျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ပါတီႏွစ္ရပ္၏ ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစိမ္းေရာင္အဖြဲ႕ (Greens) ႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္း (The Left) တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစည္း၍ အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏုိင္ ေျခရိွသည္။ ထို႔အတူပင္ SPD၊ FDP ႏွင့္ Greens တုိ႔ ေပါင္းစည္း ၍လည္း အစိုးရဖဲြ႕စည္းႏုိင္သည္။

ဂ်ာမနီ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီး ဆစ္ဂမာဂါဘရီရယ္က ဒုတိ ယကမၻာစစ္ေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ နာဇီစစ္စစ္မ်ား ဂ်ာမနီပါ လီမန္ထဲေရာက္လာႏုိင္သည္ဟု ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ AFD ပါတီကုိ ရည္ၫႊန္း