ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္း

ဖူးလ္ဘ႐ုိက္ပညာေတာ္သင္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မိုင္ယာမီ၌ျပဳလုပ္ေသာ ႏႈတ္ေျဖအစီအစဥ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U.S. Embassy Rangoon (FB))

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Reach Oxford Scholarship ဘြဲ႕ႀကိဳ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ပညာသင္ဆု အက်ဳံးဝင္ ေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းသု ေတသနဘာသာရပ္မ်ား၊ ဇီဝနည္းပညာဘာသာရပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္ မ်ား၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ သမိုင္းႏွင့္ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ ဂီတအပါအဝင္ ဘာသာရပ္ ၄၇ ခုကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ တြင္ ေဆးပညာရပ္မပါဝင္ေပ။ (ပညာသင္ဆုျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို http:// www.ox.ac.uk/admissions/ undergraduate/courses-listing? wssl=1 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

မိမိတက္ေရာက္ေသာ ဘာသာရပ္၏ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းကာလအလိုက္ သံုးႏွစ္မွ ေလးႏွစ္အထိ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းလခ၊ က်ဴရွင္ေၾကး၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ေလယာဥ္စရိတ္တုိ႔ကို ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုရရွိသူသည္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္စဥ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္ျမင့္သူမ်ားကိုသာ ပညာသင္ဆု ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာ ဆက္လက္သင္ယူရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုစာရင္းတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းၿပီးပါက မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာကာ အလုပ္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ ကို http://www.ox.ac.uk/ admissions/undergraduate/ fees-and-funding/oxford- support/reach-oxford-schlor ship# ဝက္ဘ္ဆိုက္လင့္ခ္သို႔ဝင္ ကာ Applying to Oxford ေနရာ တြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္အထိ ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။


ဖူးလ္ဘ႐ုိက္ပညာေတာ္သင္ စိုင္းေအာင္သိန္းကို မုိင္ယာမီ၌ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U.S. Embassy Rangoon (FB))

ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူစာရင္းကို ၂၀၁၈ ဧၿပီတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားအတြက္ ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ အေမရိကန္-အာဆီယံ ဧည့္ပညာရွင္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္

ဘာသာရပ္တစ္ခုခု၏ ပညာရွင္ (သို႔မဟုတ္) သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခုခု ကြၽမ္းက်င္သူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ သုေတသန ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ေပးအပ္ေသာ ဖူးလ္ဘ႐ိုက္အေမရိကန္-အာဆီယံ ဧည့္ပညာရွင္ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ (Fulbright U.S-ASEAN Visiting Scholar Program)ျဖစ္ သည္။

ဤအစီအစဥ္သည္ နယ္ပယ္က႑ေပါင္းစံုမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ ႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္- အာဆီယံဆက္ဆံေရးအေပၚကို သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အာဆီယံအျမင္႐ႈေထာင့္တစ္ခုကို မိမိတို႔ႏွင့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္တူေသာ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ (သို႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအားလံုး ေလွ်ာက္ထားရန္ အေမရိကန္သံ႐ံုးက တိုက္တြန္း ထားသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သံုးလ (သို႔မဟုတ္) ေလးလခန္႔ၾကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အလံုးစံုကို ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္က က်ခံမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ဘ႑ာေရး၊ အစားအေသာက္နည္းပညာ၊ သတင္းအတတ္ပညာ၊ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ စာရင္းအင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘာသာေဗဒဆိုင္ ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ က်န္း မာေရးေကာင္းမြန္သည့္ အသက္ (၅၅)ႏွစ္ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိထားရမည္။ အဂၤလိပ္ စာအရည္အခ်င္းအတြက္ TOEFLရမွတ္ ၅၅၀ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး TOEFL စာေမးပြဲမေျဖရေသးပါ က ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာတင္ ထားခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုႏုိင္သည္။ (TOEFL စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ http: /www.ets.org/toefl/ တြင္ ဝင္ ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူဖူးသူ၊ အလုပ္လုပ္ဖူးသူ မျဖစ္ရေပ။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ ကို https://mm.usembassy. gov/education/scholarship- programs/ မွရယူၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ အီးေမးလ္လိပ္စာ Rangoon USECA@state.gov. သို႔လည္း ေကာင္း၊ အေမရိကန္သံ႐ံုး အမွတ္ (၁၁၀) တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္အေၾကာင္း Project Statement တစ္ေစာင္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ ပညာေရးအေထာက္ အထားမ်ား၊ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူသံုး ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ Chevening ပညာသင္ဆု

ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ခိုင္မာသည့္ ပညာေရးေနာက္ခံရွိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရေပးအပ္သည့္ ရွီးဗနင္း (Chevening) ပညာသင္ဆု ၂၀၁၈-၁၉ ေလွ်ာက္ထားရန္ ၿဗိတိန္သံ႐ံုးက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၌ စတင္ဖိတ္ေခၚထားသည္။

မဟာဘြဲ႕သင္တန္းပညာသင္ဆုအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မီဒီယာ၊ ျပည္သူ႔က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးစသည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ ေလွ်ာက္သူမ်ားကို ဦးစားေပးစဥ္းစားသည္။

ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းတြင္ မတူညီေသာ ဘာသာရပ္သံုးခုကိုလည္း ေကာင္း၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းကို မတူညီေသာ တကၠသိုလ္သံုးခုတြင္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Chevening ပညာသင္ဆုသည္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေပ။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈ IELTS ၆ ဒသမ ၅ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုကို http:// www.chevening.org/apply တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ ပတ္စ္ပို႔၊ ပညာေရးအေထာက္အထားႏွင့္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ တကၠသိုလ္၊ ဘာသာရပ္သံုးခုစာရင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

Top News