ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကိရိယာဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳမည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ၂၁၈ ဘီလီယံေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ဝယ္ယူစုေဆာင္းၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၌ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေဆးပစၥည္းဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ကံ ေကာင္းက ေျပာသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကထက္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈပိုမ်ားလာတယ္။ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန၊ က ေလးက်န္းမာေရးဌာန၊ မိခင္နဲ႔ မ်ိဳး ဆက္ပြားဌာန၊ သဘာဝေဘးႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေရး ဌာန၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးဌာန၊ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးဌာန၊ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ၁၆ ခုအတြက္ လို အပ္တဲ့ ေဆးေတြကို ဒီႏွစ္ထဲမွာ စုေဆာင္းဝယ္ယူၿပီးေတာ့ ေနာက္ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျဖန္႔ေဝသြားမွာပါ’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုသေရးဦးစီးဌာနက ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ လ်ာ ထားရန္ပံုေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေဆး႐ံုသံုး စက္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနမွ စီမံခ်က္ ၁၆ ခုအတြက္ လို အပ္သည့္ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ဝယ္ယူရန္ လ်ာထားရန္ပံုေငြမ်ား ပါ စုေပါင္းတြက္ခ်က္ပါက ၂၁၈ ဒသမ ၈၆၇ ဘီလီယံက်ပ္ခန္႔ ဝယ္ ယူမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာ နအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ဝယ္ယူေနၿပီး ကုသေရး ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးကိရိယာပစၥည္းမ်ားကိုမူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္း က စတင္ကာ ေဆးဝါးဝယ္ယူရန္ တင္ဒါမ်ားကို တစ္လအတြင္း စတင္ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပ လာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ ေဆး ဝယ္ယူမည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားတင္ သြင္းရန္ သံုးလေစာင့္ဆိုင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။   

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ တင္ သြင္းေသာ ေဆးဝါးမ်ား အရည္ အေသြးကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ၊ အေရအ တြက္မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးကာသက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဌာနခြဲမ်ားသို႔ ေဆးဝါးခြဲတမ္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ဝယ္ယူသည့္ေဆး ဝါး၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ Specification အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပား ျခင္း(အခ်ိဳ႕ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ Specification ကို ေကာင္းစြာမသိ ရွိျခင္း)အတြက္ ပစၥည္းဝယ္ယူရာ တြင္ နစ္နာမႈမ်ားရွိသျဖင့္ သတိ ထားဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာျမင့္ေထြးက အႀကံျပဳထား သည္။