ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္မႈခံု႐ံုးပလပ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္ ေပးရန္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးသို႔ ေပး ပို႔လာသည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တင္ သြင္းလႊာကို အဆုိပါခံု႐ံုးက ပလပ္ ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 


‘‘မူလ(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ဆုိင္ရာ)ဥပေဒနဲ႔ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အ တြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္တယ္လို႔ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္က တင္သြင္းမႈကို ပလပ္လိုက္တယ္’’ ဟု ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။ 

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းတြင္ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မ ရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ယင္းေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္း  တစ္ႏွစ္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကန္႔ကြက္၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေပးရန္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၅၀ ဦးက အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရး ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာ၌ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာ စကားရပ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ညီၫြတ္ မႈမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကဆိုသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား အရ ဥပေဒ အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိ ေပ။ ထို႔ျပင္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိ ေစေရး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။ 

More in Politics Section