ၿမိဳ၊ ခမီ၊ သက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်းရြာေလးရြာ တည္ေဆာက္ ေပးမည္ဟုဆို

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္း ဖက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ သက္ စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ေက်းရြာေလးရြာတည္ ေဆာက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။


အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ နံ႔သာေတာင္၊ နတ္ယာကိုင္း၊ ကိုင္းႀကီးႏွင့္ဇီးတံု ရြာတို႔ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာ လွ်င္ အိမ္ေျခ ၅၀ ထည့္သြင္း၍ အျမန္ဆံုး ေဆာက္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သည္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၃၉ ရြာ တည္ေထာင္ေပးၿပီး ယခု ရခိုင္ေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်းရြာေလးရြာ ကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းဝန္ႀကီးဌာန သည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ က်ပ္ဘီလီယံ တစ္ရာခန္႔သံုးစြဲထားၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံ ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ပ်က္စီး ခဲ့သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်းရြာ မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပး ေရး ရန္ပံုေငြက်ပ္ ငါးဘီလီယံ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပထား သည္ဟု ဆိုသည္။